Ci­ta en Ou­ren­se (15-5-2016)

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - [ LETRAS ] - XESÚS ALON­SO MON­TE­RO

Ese día —o 15 de maio o pre­sen­te ano— cum­pri­ran­se cin­cuen­ta dun xan­tar his­tó­ri­co. Foi en Ou­ren­se, no sa­lón gran­de do ho­tel Ro­ma (que xa non fun­cio­na­ba como tal), e o mo­ti­vo era ho­me­na­xear ao poeta Celso Emi­lio Fe­rrei­ro que, días des­pois, par­ti­ría de Vi­go, rum­bo a Ca­ra­cas, pa­ra vi­vir en Ve­ne­zue­la, ata 1973, un pe­cu­liar exi­lio de se­te anos. El Pro­gre­so, de Lu­go, fi­xo un­ha crónica do ac­to que ini­cia­ba con es­tas pa­la­bras: «En un fra­terno ac­to de uni­dad ga­lle­ga, sin igual en mu­chos años y aca­so no su­pe­ra­do por nin­guno de los que ja­lo­nan la his­to­ria de la Ga­li­cia con­tem­po­rá­nea, se ce­le­bró el do­min­go...». Na crónica, o au­tor con­sig­na a ci­fra de 250 co­men­sais, 1250 ad­he­sións (de Ma­drid, Ca­ta­lu­ña, As­tu­rias e va­rios paí­ses de Eu­ro­pa e Amé­ri­ca) e a in­ter­ven­ción, como ora­do­res, de Otero Pe­dra­yo, Eduar­do Blan­co-Amor, Al­bino Nú­ñez, Emi­lio Ál­va­rez Bláz­quez, Ma­nuel Ma­ría, An­to­nio To­var, X. Alon­so Mon­te­ro, Luís So­to, X. L. Mén­dez Ferrín... e dous es­tu­dan­tes de Com­pos­te­la, Jo­se­fa Ro­mán Cos­ta e Ar­tu­ro Re­gue­ra. No ac­to —pre­ci­sa o xor­nal— ha­bía «un nú­cleo de la­brie­gos del va­lle de Cas­tre­lo de Mi­ño, que fue­ron ob­je­to de un es­pe­cial ho­me­na­je en to­das y ca­da una de las in­ter­ven­cio­nes». É que na­quel ban­que­te —tan­tas ve­ces com­pa­ra­do ao de Con­xo de 1856— a ho­me­na­xe a Celso Emi­lio ti­ña dous ob­xec­ti­vos: aga­sa­llar a un gran poeta e, ase­ma­de, par­tin­do de que o aga­sa­lla­do era, como Cu­rros En­rí­quez, a voz do pro­le­ta­ria­do ru­ral, de­nun­ciar a arre­me­ti­da que a in­dus­tria dos qui­lo­va­tios fa­cía con­tra un­ha das vei­gas máis fe­ra­ces de Ga­li­cia, a de Cas­tre­lo de Mi­ño. (A loi­ta con­tra es­te em­bal­se fi­gu­ra nos anais das gran­des loi­tas agra­rias na Es­pa­ña de Fran­co).

Te­ño no­ti­cia de que a Fun­da­ción Celso Emi­lio Fe­rrei­ro pro­xec­ta, pa­ra o pró­xi­mo 15 de maio, un­ha ce­le­bra­ción na que in­ter­vi­rán, en­tre ou­tros, aque­les dous es­tu­dan­tes, ago­ra pro­fe­sio­nais xu­bi­la­dos, Jo­se­fa como mé­di­ca, e Ar­tu­ro como pro­fe­sor. Te­ño ou­tra no­ti­cia que cóm­pre es­pa­llar: Ar­tu­ro Re­gue­ra aca­ba de es­cri­bir un do­cu­men­ta­do e ri­go­ro­so en­saio his­tó­ri­co ti­tu­la­do Cas­tre­lo de Mi­ño: loi­ta, re­pre­sión, es­po­lio, desas­tre hu­mano, desas­tre eco­ló­xi­co. Pu­bli­ca­ra­se pa­ra o cin­cuen­te­na­rio e nas súas pá­xi­nas es­tán, ta­mén, as ver­da­dei­ras claves po­lí­ti­cas da­que­la res­pos­ta a un­ha em­pre­sa hi­dro­eléc­tri­ca e ao Ré­xi­me que a pro­te­xía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.