Via­xe po­los sons afri­ca­nos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA • FIN DE SEMANA -

Na­tu­ral da illa de Bo­la­ma en Gui­nea-Bis­sáu, Mu Mbana me­drou in­fluen­cia­do po­los can­tos das mu­lle­res dos gru­pos ét­ni­cos Bra­me e Bi­ja­gos. Mul­tiins­tru­men­tis­ta, com­po­si­tor e poe­ta, a ma­du­rez da súa mú­si­ca e os ins­tru­men­tos que o acom­pa­ñan (cor­das tra­di­cio­nais) son co­mo un re­fle­xo ma­te­rial da súa al­ma via­xei­ra e tran­qui­la. Con 10 dis­cos xa edi­ta­dos e mi­les de es­ce­na­rios de Áfri­ca, Amé­ri­ca e Eu­ro­pa ás súas cos­tas, aché­ga­se ago­ra ao Jofre pa­ra pre­sen­tar­nos a súa pro­pos­ta.

TEA­TRO JOFRE DE FE­RROL. DES­DE 10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.