«ANI­MAIS DE COM­PA­ÑÍA»

Ou­tra es­trea no 30 aniver­sa­rio

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Tea­tro do No­roes­te re­ma­ta es­te 2017, no que con­me­mo­ra­ron os seus 30 anos ac­tuan­do, cun­ha no­va es­trea, un­ha obra ori­xi­nal de Eduar­do Alon­so pa­ra o pú­bli­co fa­mi­liar que é un­ha fá­bu­la mo­der­na so­bre as re­la­cións hu­ma­nas e o res­pec­to ás di­fe­ren­zas.

A CO­RU­ÑA. TEA­TRO CO­LÓN. DE BAL­DE CON RE­SER­VA PRE­VIA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.