SO­PA DE PO­LO CON ARROZ MAU­RI­CE SENDAK EDI­TO­RIAL KA­LAN­DRA­KA PÁ­XI­NAS 32 PRE­ZO 10 EU­ROS IDA­DE A PAR­TIR DE 4

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . DIEZ PROPUESTAS PARA LOS MÁS JÓVENES -

A edi­to­rial con­ti­núa coa súa ati­na­da apos­ta por re­cu­pe­rar o le­ga­do dun dos re­fe­ren­tes in­fan­tís, nes­te ca­so, cun­ha co­lec­ción de ca­tro contos de 1962 pe­ro que che­gan aos no­sos días con to­da a súa fres­cu­ra. Cun tex­to ri­ma­do, ca­se mu­si­cal, a obra pro­pos­ta in­tro­du­ce con en­xe­ño aos ne­nos nos me­ses do ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.