OS WOMBIS E OS CHU­PE­TES E. REBUMBIO EDI­TO­RIAL GALAXIA PÁ­XI­NAS 28 PRE­ZO 15 EU­ROS IDA­DE A PAR­TIR DE 2

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . DIEZ PROPUESTAS PARA LOS MÁS JÓVENES -

O se­lo ga­le­go apos­ta por una co­lec­ción de li­bros di­ri­xi­da aos lec­to­res máis no­veis (ca­se pre­lec­to­res) pa­ra axu­dar­lles nos seus co­me­ti­dos ini­ciais, co­mo o de lo­grar dei­xar o chu­pe­te. Os tí­tu­los, pro­ta­go­ni­za­dos por uns ten­ros ani­mais, des­ta­can po­lo seu ori­xi­nal xi­ro na­rra­ti­vo e po­las súas cá­li­das ilus­tra­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.