El ba­rril tie­ne mil usos

Ro­dar so­bre cua­tro ruedas en­ci­ma de un bo­coy es po­si­ble en for­ma de «long­board». Ma­te­rias pri­mas ga­lle­gas, un pro­ce­so de ela­bo­ra­ción ar­te­sa­nal y pro­duc­tos res­pe­tuo­sos con el me­dioam­bien­te. Cin­co chi­cos ga­lle­gos son los res­pon­sa­bles de dar vi­da a es­tos bar

La Voz de Galicia (A Coruña) - Gastronomia y Vinos - - Portada - TEX­TO NA­TA­LIA VÁZQUEZ GIAO / M.O.

Una em­pre­sa de Vi­go ela­bo­ra «long­boards» con ma­de­ra de bo­coy de for­ma ar­te­sa­nal

Álex

Álvarez de Vi­go y Iago Be­llo de Do­dro (A Co­ru­ña) son dos so­cios que han crea­do la em­pre­sa Vig­tab. El pri­me­ro es te­le­co y el segundo in­for­má­ti­co. Fa­bri­can long­boards

(son co­mo ska­tes pe­ro más lar­gos) de bo­coy en­tre otros ma­te­ria­les. Tras va­rias con­ver­sa­cio­nes so­bre có­mo la gen­te crea­ba su ne­go­cio, lle­ga­ron a la conclusión de ha­cer el su­yo pro­pio, «a nós sem­pre nos cha­mou a aten­ción o em­pren­de­men­to e que­ria­mos ter al­go no­so». La idea no sur­gió de la na­da. Am­bos son afic­cio­na­dos al long­board, pe­ro es­pe­cial­men­te Iago: «Co­ñe­ce moi­to ese mun­do, as tá­boas e de­mais. Así que me en­si­nou un par de empresas que fa­cían long­board con cal­quer ti­po de­ma­te­rial», cuen­ta Álex.

INI­CIA­TI­VAS Y PRO­GRE­SO

«Ven­do os ma­te­riáis tí­pi­cos que hai en Ga­li­cia, e o li­ga­dos que es­ta­mos ao vi­ño, oco­rréu­se­nos fa­ce­lo con ba­rrís. Era un ne­go­cio que po­dia­mos em­pren­der fá­cil­men­te sen arris­car moi­tos car­tos», ase­gu­ra uno de los so­cios. Por el mo­men­to es­tán en el pro­ce­so de in­ves­ti­ga­ción pe­ro ase­gu­ran que «te­mos que fa­cer un pro­duc­to mí­ni­mo via­ble e ver se che­ga ao clien­te ou non. Can­do tes un­ha boa idea e que­res em­pren­der, non sa­bes se te­rás éxi­to ou e se vas a ven­der, nin can­to stock de­bes ter pa­ra non que­dar­te coas cou­sas sen ven­der. E íso é no que es­ta­mos, fa­cen­do pro­to­ti­pos e in­ten­tan­do sa­ber se á xen­te lle gus­ta e hai de­man­da». Cuan­do fi­na­li­cen es­te pro­ce­so «fa­re­mos un pe­queno stock de bo­cois. Os no­sos mo­de­los son máis doa­dos de fa­cer ca os de fá­bri­ca, por­que o pro­ce­so é ar­te­san, fun­cio­na bai­xo de­man­da e non é pre­ci­so ter un stock moi gran­de. Por iso ví­mo­lo co­mo un ne­go­cio ren­di­ble ade­mais de te­lo co­mo hob­bie».

Pa­ra po­der lle­var a ca­bo su idea, han te­ni­do que am­pliar el equi­po con tres ami­gos su­yos vi­gue­ses: An­dré An­ta, que se en­car­ga del di­se­ño y pin­tu­ra; Da­niel Co­me­sa­ña del di­se­ño di­gi­tal y web, y Luís Mon­ta­da (o Siul) de la car­pin­te­ría y moldes. De es­ta for­ma, los so­cios se en­car­gan del már­ke­ting on­li­ne, re­des so­cia­les y de la di­rec­ción del pro­ce­so.

PRO­CE­SO DE ELA­BO­RA­CIÓN

«Un día ti­ven a opor­tu­ni­da­de de com­prar un­has tá­boas dun bo­coi de ma­dei­ra de car­ba­llo. Un­ha vez xun­ta­do o equi­po, se­lec­cio­na­mos os lis­tóns que fo­sen máis doa­dos de en­cai­xar. Nor­mal­men­te son con­ti­guos, pe­ro ás ve­ces non os po­des con­se­guir e tes que adap­ta­los. Des­pois pu­li­mos, lim­pa­mos, en­co­la­mos e po­ñe­mos un­has tor­ni­que­tas. Lo­go xa é tra­ba­llar cun blo­que, re­bai­xan­do un pou­co a ma­dei­ra pa­ra en­cai­xar os ei­xos. Xa co deseño posto, se lle apli­ca un pro­duc­to pa­ra que a ma­dei­ra du­re e o au­ga non pe­ne­tre no poro», ex­pli­ca Álex Álvarez.

To­dos los pro­duc­tos que uti­li­zan son res­pe­tuo­sos con el me­dio am­bien­te, rea­li­zan ellos mis­mo el pro­ce­so de ela­bo­ra­ción de for­ma ar­te­sa­nal y la ma­te­ria pri­ma es de ma­de­ra de bos­ques ga­lle­gos. «Te­mos que bus­car pro­duc­to­res que nos ven­dan ma­dei­ra de bi­duei­ro. Ca­be des­ta­car que non fa­bri­ca­mos en se­rie, son tá­boas úni­cas e per­so­na­li­za­das cos no­sos pro­pios deseños», re­cal­ca. A es­tos em­pren­de­do­res les in­tere­san es­pe­cial­men­te bo­co­yes re­ci­cla­dos, pre­via­men­te usa­dos y que con­tu­vie­ran vino en su in­te­rior: «De fei­to a ma­dei­ra que ve­des nes­ta tá­boa es­tá un pou­co os­cu­ra por cau­sa do vi­ño», ase­gu­ra uno de los so­cios.

Pe­ro és­te es so­lo uno de los mo­de­los que fa­bri­can. Tie­nen en men­te ha­cer «tá­boas tra­di­cio­nais, co­mo as que se ven­den nor­mal­men­te, pe­ro em­pre­gan­do ma­dei­ra au­tóc­to­na pa­ra fa­cer as lá­mi­nas que a con­for­man (de se­te a no­ve que se pe­gan e se pren­san pa­ra lo­go tra­ba­llar ne­las).

En­sam­blan­do ta­blas de bo­coy En­tre va­rios, su­je­tan las ta­blas pa­ra en­co­lar­las y sos­te­ner­las con tor­ni­que­tas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.