Ex­plo­ra na Re­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

MARS500 A res­pos­ta do ser hu­mano ao illa­men­to du­ran­te lon­gos pe­río­dos de tem­po nun lu­gar de di­men­sións re­du­ci­das é ou­tro dos as­pec­tos que preo­cu­pa aos cien­tí­fi­cos que pla­nean as via­xes es­pa­ciais. Pa­ra rea­li­zar es­tu­dos so­bre a con­vi­ven­cia e o com­por­ta­men­to, a ESA desen­vol­veu o pro­gra­ma Mars500, que re­creou un­ha ex­pe­di­ción a Mar­te man­ten­do illa­dos du­ran­te 520 días a se­te tri­pu­lan­tes nun re­cin­to que si­mu­la­ba un­ha na­ve. Pa­ra co­ñe­cer máis des­te pro­xec­to: http://bit.ly/21YAj1T

FI­SIO­LO­XÍA E A GRA­VI­DA­DE. Nes­te ví­deo da Axen­cia Es­pa­cial Eu­ro­pea ex­plí­can­se de for­ma divulgativa di­ver­sos as­pec­tos do fun­cio­na­men­to do cor- po hu­mano re­la­cio­na­dos coa gra­vi­da­de, como o que oco­rre co sen­ti­do do equi­li­brio, a orien­ta­ción es­pa­cial, a pre­sión hi­dros­tá­ti­ca de fluí­dos como o san­gue ou como a co­lum­na ver­te­bral va­ría a súa lon­xi­tu­de: http://bit.ly/1QzJr86

ÁL­BUMS DE FO­TOS. A Te­rra vis­ta des­de o es­pa­zo ofre­ce imaxes que mos­tran un­ha pers­pec­ti­va di­fe­ren­te do no­so pla­ne­ta. Du­ran­te a ex­pe­di­ción dun ano, Scott Kelly reali­zou un mi­llei­ro de fo­to­gra­fías, al­gun­has das ca­les se po­den ver aquí: http://go.nasa.gov/1TSIv2f

A AL­DEA LU­NAR. Os res­pon­sa­bles do pro­xec­to Moon Vi­lla­ge ex­pli­can os seus ob­xec­ti­vos e desen­vol­ve­men­to nes­te au­dio­vi­sual: http://bit.ly/1TGZ­mFy

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.