Bai­xo os flas­hes

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Ás ve­ces, ao sa­car un­ha fo­to con flash aos teus ami­gos pa­re­ce que se con­ver­te­ron nun­ha es­pe­cie de alie­ní­xe­nas de ollos ver­me­llos. Can­do o flash da cá­ma­ra ilu­mi­na as pu­pi­las, a luz po­de re­bo­tar nos va­sos san­guí­neos de cor ver­me­lla que hai no fon­do do ollo. Es­ta luz ver­me­lla re­bo­ta e sal­gue do ollo ca­ra á cá­ma­ra, que a cap­ta no mo­men­to de gra­var a ima­xe. Pa­ra evi­tar o efec­to ollos ver­me­llos, terías que afas­tar a luz do flash da len­te da cá­ma­ra. Así, a luz que re­bo­ta des­de o ollo non en­tra­rá na len­te e os ollos man­te­rán a súa cor ori­xi­nal. Al­gun­has cá­ma­ras usan un pre­flash pa­ra eli­mi­nar os ollos ver­me­llos. Dis­pa­ran a luz do flash un­ha vez pa­ra que as pu­pi­las se en­co­llan e des­pois dis­pa­ran ou­tra vez pa­ra fa­cer a fo­to. Como as pu­pi­las se fan pe­que­nas des­pois do pri­mei­ro flash, hai me­nos can­ti­da­de de luz que che­gue á cá­ma­ra des­pois de re­flec­tir­se no fon­do do ollo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.