Un li­bro re­co­ge la his­to­ria del pul­po du­ran­te las fies­tas

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Te­re­sa Pe­na Mo­re­da y Fer­nan­do Arri­bas Arias son los au­to­res de un li­bro ti­tu­la­do O pol­bo no

San Froi­lán de Lu­go, que for­ma par­te da co­lec­ción O San Froi­lán dos De­van­cei­ros. La pu­bli­ca­ción se­rá pre­sen­ta­da el 6 de oc­tu­bre, a las ocho de la tar­de, en el au­di­to­rio de la vie­ja cár­cel. «Es­te li­bro fa­cía­nos moi­ta fal­ta. O pol­bo é den­de hai bas­tan­te máis dun sécu­lo un­ha par­te fun­da­men­tal das fei­ras e das fes­tas do San Froi­lán de Lu­go e cons­ti­túe un dos máis for­tes si­nais de iden­ti­da­de des­tas que Ál­va­ro Cun­quei­ro dei­xou de­fi­ni­das co­mo as fes­tas máis fer­mo­sas do ou­tono ga­lai­co».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.