O PRO­GRA­MA

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - PROVINCIA -

AC­TOS DE HO­XE

9 ho­ras

Re­co­lli­da de acre­di­ta­cións no re­cin­to fei­ral. 10.30 ho­ras

Vo­ta­ción do xu­ra­do.

11.30 ho­ras

Pa­sa­rrúas, ame­ni­za­do po­la cha­ran­ga DGT.

12 ho­ras

Po­xa de be­ce­rras e de no­vi­llas pre­ña­das ins­cri­tas no li­bro xe­nea­ló­xi­co da ra­za Rubia Ga­le­ga.

12.30 ho­ras

Ac­tua­ción do gru­po Xis­tra.

14 ho­ras

En­tre­ga de pre­mios na Pra­za do Con­ce­llo.

15 ho­ras

Re­co­lli­da de acre­di­ta­cións no re­cin­to fei­ral.

16 ho­ras

Ac­tua­ción da cha­ran­ga DGT.

(No­ta: Na po­xa, que or­ga­ni­za Acru­ga, po­de­ran­se com­prar cin­co ani­mais, con ida­des com­pren­di­das en­tre os 23 e os 25 me­ses e cun pre­zo de saí­da de 1.800 eu­ros. Ca­da ad­qui­si­ción su­po­rá un­ha axu­da de 200 eu­ros, ache­ga­dos por Cai­xa Ru­ral, coa con­se­guin­te re­bai­xa no pre­zo fi­nal.)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.