ME­LLO­RAS

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

O BNG pi­de pun­tos de luz no par­que de Marcos Cela

O vo­cei­ro do BNG no Concello de Lu­go pe­di­rá ao go­berno lo­cal que aco­me­ta a ilu­mi­na­ción do par­que Marcos Cela. «Es­tá pen­den­te a unión do par­que Marcos Cela coa zo­na do río e com­pre ilu­mi­nar a con­tor­na pa­ra me­llo­rar a súa se­gu­ri­da­de», ex­pre­sou o con­ce­llei­ro. Lem­brou que nos in­ves­ti­men­tos apro­ba­dos no pa­sa­do xu­llo in­cluía­se un­ha par­ti­da pa­ra en­la­zar o par­que coa Vol­ta da Vi­ña, a tra­vés de un sen­dei­ro tra­di­cio­nal. «De­be­ría in­cluír­se un­ha par­ti­da pa­ra do­tar de ilu­mi­na­ción á zo­na que que­da a es­cu­ras ás 6 no in­verno», di­xo.

O edil por­ta­voz do BNG nun­ha vi­si­ta ao par­que.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.