PP

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Fal­ta com­pro­mi­so do go­berno lo­cal cos dis­ca­pa­ci­ta­dos

«O go­berno lo­cal non ten von­ta­de á ho­ra de im­plan­tar un plan mu­ni­ci­pal de em­pre­ga­bi­li­da­de pa­ra per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de. Os so­cia­lis­tas es­tán a des­coi­dar a un co­lec­ti­vo que en Lu­go su­pera 10.000 per­soas». Nes­te sen­ti­do se pro­nun­ciou on­te a con­ce­llei­ra do PP, Ma­ri Tei­jei­ro. A edil lem­brou que en abril foi apro­ba­da un­ha ini­cia­ti­va do seu gru­po na que se con­tem­pla­ban ac­cións en­ca­mi­ña­das a me­llo­rar as cláu­su­las de con­tra­ta­ción do Concello a fa­vor des­te co­lec­ti­vo. O PP lem­bra que nos or­za­men­tos des­te ano pe­diu un­ha par­ti­da pa­ra o fo­men­to de con­tra­ta­ción de per­soas cun­ha al­gun­ha dis­ca­pa­ci­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.