TRÁ­FI­CO

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Fe­ri­do un mo­to­ris­ta nun cho­que cun tu­ris­mo

Un mo­to­ris­ta de 27 anos re­sul­tou fe­ri­do pa­sa­das as tres me­nos cuar­to da tar­de de on­te nun cho­que oco­rri­do na in­ter­sec­ción das rúas Par­do Ou­ro e Váz­quez Seijas. O fe­ri­do foi tras­la­da­do nun­ha am­bu­lan­cia do 061 a un cen­tro hos­pi­ta­la­rio. O tu­ris­mo era ma­ne­xa­do por un mo­zo de 29 anos, con re­si­den­cia en Lu­go que, se­gun­do in­for­mou a Po­li­cía Lo­cal, non su­friu le­sións. A de on­te vol­veu a ser un­ha xor­na­da com­pli­ca­da pa­ra cir­cu­lar e apar­car non só no cen­tro se­nón nos arre­do­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.