Vi­lal­ba ce­le­bra o 28 a Tas­ca do Li­ño

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Sá­ba­do 28 • To­do o día • In­sua (Vi­lal­ba) • Vi­lal­ba ce­le­bra o sá­ba­do 28 a IX Tas­ca do Li­ño, con ac­ti­vi­da­des du­ran­te to­da a xor­na­da, or­ga­ni­za­das po­la Aso­cia­ción de Mu­lle­res San Bar­to­lo­meu, de In­sua.

Ao lon­go do día ha­be­rá ex­po­si­ción de ins­tru­men­tos mu­si­cais, a car­go de Xa­ne­co Tu­bío; de­mos­tra­ción de fia­do, con Ca­ba­nas Ru­ral e Bol­bo­re­ta Fian­dei­ra; de­mos­tra­ción de tra­ba­llo en coiro, con Ra­món Lle­dó, do Cen­trad; ta­lla

en ma­dei­ra, a car­go de Marcos La­dra; e postos ar­te­sáns e ar­te­sa­nía en vi­vo. Pro­gra­ma de ac­tos: · 11.00h. Aper­tu­ra da xor­na­da

· 11.30h. Pre­gón: Al­fon­so Blan­co

· 12.00h. Me­sa re­don­da «A música tra­di­cio­nal e o li­ño», con Alexandre Sotelino, pe­da­go­go e mes­tre de bai­le tra­di­cio­nal; Xa­ne­co Tu­bío, lut­hier e mú­si­co tra­di­cio­nal; e Lu­ciano Pérez, dir. col. de ins­tru­men­tos mu­si­cais da Depu­tación · 13.30h. De­mos­tra­ción da Tas­ca do Li­ño

· 14.00h. Xan­tar po­pu­lar. Ro­che­la. Ano­tar­se no 696 618 454 · 17.00h. Ac­tua­ción mu­si­cal do gru­po Ca­cha­re­la · 17.45h. De­mos­tra­ción da Tas­ca do Li­ño · 18.30h. Ac­tua­ción de Pablo Car­pin­te­ro · 19.30h. Con­xu­ro da Quei­ma­da, con Ma­nuel Fe­rrei­ro

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.