O lu­me apa­gou­se pe­ro o in­cen­dio se­gue

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - PORTADA - Mi­guel Doi­ras

Des­pois de dúas se­ma­nas do día máis crí­ti­co nos in­cen­dios de Cer­van­tes, aquí se­gui­mos to­dos xun­tos tra­ba­llan­do pa­ra in­ten­tar re­cu­pe­rar un pou­co de nor­ma­li­da­de a pe­sar de que non é doa­do.

A vi­da na mon­ta­ña lu­cen­se non é fá­cil por moi­tos mo­ti­vos, pe­ro é per­fec­ta no que atin­xe á ca­li­da­de de vi­da.

Cer­van­tes é a no­sa vi­da e por iso ca­da un dos que vi­vi­mos aquí po­ñe­mos to­do da no­sa par­te pa­ra que a zo­na non que­de des­po­boa­da nin aban­do­na­da. Pe­ro pa­ra is­to non che­ga só co no­so con­ti­nuo es­for­zo, se­nón que as ad­mi­nis­tra­cións ta­mén te­ñen que po­ñer o seu grao de area pa­ra que Os An­ca­res si­gan sen­do o que son. Por­que o día que non ha­xa un­ha te­rra la­bra­da, o son da cho­ca dun­ha va­ca, un pai­sano que nos con­te a súa his­to­ria... is­to per­de­rá to­do o seu en­can­to. Por iso mes­mo, dé­ben­se fa­ci­li­tar trá­mi­tes e po­ñer co­mo prio­ri­da­de á xen­te e a súa vi­da aquí.

Os pa­sa­dos días hou­bo moi­ta so­li­da­rie­da­de con to­dos nós, a cal é ad­mi­ra­ble. É im­po­si­ble agra­de­cer a to­das esas per­soas que, a cus­te ce­ro, nos es­tán axu­dan­do de tó­da­las for­mas po­si­bles. Eses sí que se es­tán a vol­car con Os An­ca­res. Es­tas per­soas son ver­da­dei­ros he­roes que te­ñen boas pa­la­bras e me­llo­res fei­tos sen es­pe­rar na­da a cam­bio. Por iso, un­ha vez máis, que­ro agra­de­cer es­ta im­pli­ca­ción.

As co­ci­ñas das pa­rro­quias do con­ce­llo de Cer­van­tes non se po­den dei­xar apa­gar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.