O PP re­cla­ma un­ha li­ña de au­to­bús en­tre a ca­pi­tal en A Po­bra

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

O PP pí­de­lle á Xun­ta que cree un­ha li­ña de au­to­bús que co­mu­ni­que Láncara coa Po­bra de San Xiao pa­ra fa­vo­re­cer a co­mu­ni­ca­ción da ve­ci­ñan­za con Lu­go e es­pe­cial­men­te co hos­pi­tal pú­bli­co. «Agar­da­mos que o go­berno ga­le­go se­xa sen­si­ble coa no­sa pe­ti­ción. Son moi­tos ve­ci­ños os que nos tras­la­da­ron es­ta de­man­da», in­di­cou o vo­cei­ro do PP en Láncara, San­tia­go Cu­bi­llas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.