Ri­vas Pol pre­sen­ta un­ha mos­tra de acua­re­las nun ac­to cun re­ci­tal poé­ti­co

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Inau­gu­ra­ción ho­xe • 20.00 ho­ras • Sa­la de ex­po­si­cións da Depu­tación de Lu­go • En­tra­da gra­tuí­ta. Aber­ta ata o día 19 • O ar­tis­ta da Pon­te­no­va Antonio Ri­vas Pol (Xu­dán, 1948) inau­gu­ra es­ta tar­de a ex­po­si­ción Acua­re­las da mi­ña pro­xi­mi­da­de.

O ac­to es­ta­rá pre­sen­ta­do por Xu­lio Xiz e con­ta­rá ta­mén cun re­ci­tal poé­ti­co a car­go de Je­sús Ma­ría Tras­ho­rras No­guei­ra, José Estévez e Lui­sa Arias (Nai cho­ro­sa, de Avelino Díaz). Antonio Ri­vas, pin­tor au- to­di­dac­ta, pre­sen­ta un­ha mos­tra das súas acua­re­las, a súa téc­ni­ca pre­fe­ri­da, que de­di­ca fun­da­men­tal­men­te a pai­sa­xes e es­tam­pas de Lu­go.

A mos­tra po­de­rá ver­se na Depu­tación de luns a ven­res de 11.00 a 14.00 e de 17.30 a 20.30, sá­ba­dos de 10.30 a 14.00 e de 16.30 a 20.00, e do­min­gos e fes­ti­vos de 11.00 a 14.00 ho­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.