As car­pas, un bon «en­troi­do» no peor sen­ti­do da pa­la­bra

Ade­máis do pé­si­mo efec­to es­té­ti­co, é un de­li­to ata­las a un BIC co­mo a con­sis­to­rial

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - PORTADA - MI­GUEL CABANA.

Un­ha das acep­cións da pa­la­bra en­troi­do é: «Per­soa que en xe­ral an­da ves­ti­da de ma­nei­ra des­coi­da­da ou ri­dí­cu­la». Pos iso son as car­pas co­lo­ca­das po­lo Concello de Lu­go dian­te da con­sis­to­rial. Un­ha cou­sa moi mal ves­ti­da, ri­dí­cu­la, pe­ro que ade­mais vul­ne­ra a lei: é ile­gal.

Atar os ti­ran­tes dun­ha car­pa ás co­lum­nas da con­sis­to­rial é ile­gal por­que é un mo­nu­men­to BIC. Qui­za­bes a quen así ac­túa ha­xa que ex­pli­car­lle esa si­gla: «Ben de In­te­re­se Cul­tu­ral». Ese mo­nu­men­to, por tan­to, ten un­ha pro­tec­ción es­pe­cial, e usa­lo pa­ra en­gan­char ou sus­ten­tar chi­rin­gui­tos plás­ti­co-me­tá­li­cos é un de­li­to. Me­nos mal que os de cul­tu­ra da Xun­ta de­ben ter o mes­mo gra­do de di­li­xen­cia que os de cul­tu­ra do Concello, por­que se­nón te­rían ac­tua­do. En am­bos casos a pa­la­bra cul­tu­ra vai con mi­nús­cu­las por ra­zóns ob­vias.

Pe­ro ade­mais de atar o ar­te­fac­to ás co­lum­nas do pa­zo, ta­mén usa­ron as ba­ses dos fa­rois pa­ra o mes­mo fin. E cra­va­ron fe­rros no chan pa­ra fi­xa­la, no can­to de po­ñer os ha­bi­tuais con­tra­pe­sos.

E pa­ra máis des­gra­za, con­tra­ta­ron un­ha ilu­mi­na­ción or­na­men­tal na bal­co­na­da do concello, que que­dou ta­pa­da po­la car­pa.

En fin, un en­troi­do no peor sen­so da pa­la­bra, que da idea do pou­co res­pec­to que se sin­te po­los mo­nu­men­tos, e do pou­co sen­ti­do da ima­xe, e da es­té­ti­ca no de­par­ta­men­to da cul­tu­ra.

De­be­ría o go­berno che­quear os con­cep­tos pa­ra os vin­dei­ros anos an­tes de fa­cer es­tas mon­ta­xes, máis pro­pias dun chi­rin­gui­to pa­ra ven­der ver­zas e ca­chu­chas nun­ha fei­ri­ña de en­troi­do dun si­tio re­cón­di­to, que da pra­za maior dun­ha cidade que ten de­cla­ra­dos va­rios pa­tri­mo­nios da hu­ma­ni­da­de.

ÓS­CAR CELA

As car­pas do en­troi­do ta­pan a ilu­mi­na­ción or­na­men­tal co­lo­ca­da no bal­cón. Os ti­ran­tes fo­ron ama­rra­dos ás co­lum­nas da con­sis­to­rial e ás ba­ses dos fa­rois.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.