«O des­co­ñe­ce­men­to da his­to­ria da ci­da­de fai que se co­me­tan erros irre­ver­si­bles»

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Adol­fo de Abel Vi­le­la des­ta­ca que a ca­pe­la do Car­me re­sul­ta moi in­tere­san­te por ser a an­ti­ga da Vir­xe do Ca­mi­ño, e alí se con­ser­va a súa ima­xe do sécu­lo XVI. Di que é un fi­to fun­da­men­tal que hai que des­ta­car. Sos­pei­ta, po­la súa orien­ta­ción, que é a adap­ta­ción po­lo cris­tia­nis­mo dun tem­plo pa­gán, un «sa­ce­llum» po­si­ble­men­te de­di­ca­do aos la­res viais. lle oco­rre á de San Ro­que, com­pre sos­pei­tar que é a per­vi­ven­za ou adap­ta­ción po­lo cris­tia­nis­mo dun tem­plo pa­gán, un sa­ce­llum

po­si­ble­men­te de­di­ca­do aos la­res viais. Un­has ca­tas ar­queo­ló­xi­cas ne­la se­rían fun­da­men­tais.

—E ar­queo­lo­xi­ca­men­te?

—Pois ta­mén. Po­de ha­ber un­ha ne­cró­po­le. Un­ha par­te da cloa­ca ro­ma­na pa­sa po­la tra­sei­ra do an­ti­go ma­ta­doi­ro (Sa­la Por­ta Mi­ñá), e po­lo que te­ñen cons­ta­ta­do os ar­queó­lo­gos, é un­ha zo­na in­tere­san­te no cam­po da ole­ría. Na con­fluen­cia do ra­mal da cal­za­da que par­te da Por­ta Mi­ñá co da Por­ta do Pe­xi­go ou de San­tia­go, a to­po­ni­mia me­die­val fa­la das Ba­rrei­ras, que se­ría de on­de se qui­ta­ba a ma­te­ria pri­ma pa­ra es­ta in­dus­tria que foi moi im­por­tan­te en Lu­go.

—Que im­por­tan­cia ten des­de o punto de vis­ta his­tó­ri­co?

—Pa­ra a ci­da­de ten moi­ta pois é on­de a tra­di­ción di que na­ceu San Froi­lán. In­clu­so no fon­do da rúa do Car­me es­ta se­pul­ta­da a fon­te que le­va­ba o seu no­me. O his­to­ria­dor es­pe­cia­lis­ta no Ca­mi­ño Pri­mi­ti­vo Ri­car­do Po­lín máis eu pre­sen­ta­mos no Con­ce­llo de Lu­go cen me­di­das pa­ra me­llo­rar es­ta vía his­tó­ri­ca, al­gun­has pa­ra es­ta zo­na. Pe­ro ta­mén o ten des­de o punto de vis­ta et­no­grá­fi­co, xa que se con­ser­van ca­sas de la­bre­gos que que­dan xa no me­dio ur­bano. Al­gun­ha po­de­ría­se con­ser­var con ma­te­rial et­no­grá­fi­co, que eu sei co­mo con­se­gui­lo, pa­ra ver co­mo era un­ha ca­sa ru­ral. A con­tor­na é ex­cep­cio­nal, coas hor­tas his­tó­ri­cas pe­cha­das con al­tos mu­ros de la­xe que van de­li­mi­tan­do o via­rio me­die­val. Ten moi­ta im­por­tan­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.