«O go­berno lo­cal fa­rá o que fi­xo sem­pre: po­ñer en va­lor os res­tos ar­queo­ló­xi­cos»

«Os po­lí­ti­cos te­ñen que es­tar ben ase­so­ra­dos pa­ra deseñar os plans de ur­ba­nis­mo» «Ri­car­do Po­lín máis eu pre­sen­ta­mos no Con­ce­llo cen me­di­das pa­ra me­llo­rar o Ca­mi­ño»

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Co­ñe­ce co­mo pou­cos a his­to­ria de Lu­go. Os seus nu­me­ro­sos li­bros e ar­ti­gos so­bre o pa­sa­do da ci­da­de son a me­llor mos­tra do que sa­be da ci­da­de amu­ra­lla­da. Adol­fo de Abel Vi­le­la ten acre­di­ta­do un pro­fun­do sen­ti­do crí­ti­co da evo­lu­ción ur­ba­na, que pu­xo de ma­ni­fes­to en nu­me­ro­sas oca­sións. Crí­ti­co e cla­ro é ta­mén nas res­pos­tas que da as pre­gun­tas so­bre o fu­tu­ro do ba­rrio do Car­me, de esa sin­gu­la­ri­da­de ur­ba­nís­ti­ca que é ese am­plo es­pa­zo si­tua­do ao pé da Mu­ra­lla, en­tre as dúas ron­das.

—Des­de o punto de vis­ta his­tó­ri­co e ur­bano, en que con­tex­to ha­be­ría que in­se­rir o ba­rrio do Car­me?

—É un dos pou­cos es­pa­zos que con­ser­va­mos do Lu­go me­die­val. O des­co­ñe­ce­men­to que te­mos da his­to­ria da ci­da­de e dos seus va­lo­res fai que se co­me­tan erros irre­ver­si­bles, e que na maio­ría dos ca­sos pre­va­le­za o in­tere­se pri­va­do en lu­gar do pú­bli­co. Os po­lí­ti­cos te­ñen que es­tar ben ase­so­ra­dos por­que te­ñen a res­pon­sa­bi­li­da­de de pro­mo­ver e desen­vol­ver plans de ur­ba­nis­mo res­pec­tuo­sos coa his­to­ria, a pai­sa­xe e a et­no­gra­fía. E es­tes tres va­lo­res dan­se no Car­me. Aún a sa­bien­das de que en­tre los pri­me­ros pro­yec­tos en­car­ga­dos por el Con­ce­llo con car­go a los fon­dos Edu­si fi­gu­ra uno pa­ra abor­dar las cues­tio­nes ar­queo­ló­gi­cas re­la­cio­na­das con O Car­me, La Voz pre­gun­tó al go­bierno lu­cen­se cuá­les son sus ob­je­ti­vos pa­ra tan sin­gu­lar ám­bi­to de la capital lu­cen­se. La res­pues­ta fue: «O go­berno fa­rá o que fi­xo sem­pre e tra­di­cio­nal­men­te o go­berno so­cia­lis­ta no mu­ni­ci­pio: po­ñer en va­lor os res­tos ar­queo­ló­xi­cos in si­tu, o que nos fai to­tal­men­te di­fe­ren­tes a ou­tras ci­da­des e nos da un plus no tu­ris­mo po­lo que apos­ta­mos, por un tu­ris­mo ba­sea­do, so­bre to­do, no pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co». —Que im­por­tan­cia ten es­ta zo­na? —A súa im­por­tan­cia é múl­ti­ple. En pri­mei­ro lu­gar es­ta­mos nun­ha par­te do que en épo­ca me­die­val for­ma­ba par­te do su­bur­bio lu­cen­se cha­ma­do o Re­guei­ro dos Or­tos, un­ha par­te ri­ca en au­gas e aso­lla­da, que xeo­gra­fi­ca­men­te for­ma par­te da ri­bei­ra do Mi­ño, on­de os ha­bi­tan­tes do Bur­go Ve­llo ti­ñan os hor­tos. Pe­ro ade­mais por aquí dis­co­rría a vía ro­ma­na XIX, e po­lo mes­mo, é un­ha par­te do Ca­mi­ño Pri­mi­ti­vo que El equi­po que pre­si­de La­ra Mén­dez ex­pli­có igual­men­te, por me­dio del ser­vi­cio de co­mu­ni­ca­ción del Ayun­ta­mien­to: «A pos­ta en va­lor do pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co e cul­tu­ral no ba­rrio do Car­me es­tá en­mar­ca­da den­tro do pro­xec­to Mu­ra­mi­ñae: da Mu­ra­lla ao Mi­ño, fi­nan­cia­do ao 80% con fon­dos Fe­der. O que pre­ten­de o go­berno é va­lo­rar o pa­tri­mo­nio da área a tra­vés de in­ter­ven­cións ar­queo­ló­xi­cas no pro­pio lu­gar, en­ca­mi­ña­das a co­ñe­cer e en­xal­zar aque­les res­tos re­la­cio­na­dos coa tra­za ur­ba­na e as in­fra­es­tru­tu­ras da ci­da­de ro­ma­na, ou o tra­za­do da an­ti­ga vía ro­ma­na XIX ou dos múl­ti­ples ca­mi­ños his­tó­ri­cos, en es­pe­cial, o de San­tia­go, en­tre ou­tras». es­tá de­cla­ra­do Pa­tri­mo­nio da Hu­ma­ni­da­de.

—Que im­por­tan­cia ten a ca­pe­la do Car­me?

—Ten moi­to in­tere­se por ser a an­ti­ga da Vir­xe do Ca­mi­ño e alí se con­ser­va a ima­xe do sécu­lo XVI. É un fi­to fun­da­men­tal do Ca­mi­ño na ci­da­de que hai que po­ñer en va­lor. Pe­ro por ou­tra par­te eu es­tou con­ven­ci­do que po­la súa anó­ma­la orien­ta­ción, nor­te-sur, en lu­gar da que é tra­di­cio­nal no mun­do cris­tiá, les­te-oes­te, co­mo ta­mén

Ne­ce­sa­ria aten­ción á ca­pe­la do Car­me.

Ca­ta en O Car­me en 2005.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.