CO­MER­CIO

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

As em­pre­sas dos par­ques em­pre­sa­riais de A Lou­za­ne­ta (Lu­go) e Por­to Se­co ( Mon­for­te), dis­po­ñen de ac­ce­so a in­ter­net con ve­lo­ci­da­de de ata 350 Mbps de bai­xa­da e 35 de subida, e cun­has ga­ran­tía de cau­dal do 80% sen lí­me­te de des­car­gas. As em­pre­sas que se be­ne­fi­cien des­tas ac­tua­cións po­den con­tra­tar ser­vi­zos de In­ter­net a tra­vés de fi­bra óp­ti­ca. Aber­to o pra­zo pa­ra so­li­ci­tar os no­ve lo­cais co­mer­ciais de A Ti­ne­ría O Con­ce­llo abre ho­xe un pra­zo de 20 días há­bi­les pa­ra so­li­ci­tar os no­ve lo­cais co­mer­ciais de A Ti­ne­ría pa­ra a aper­tu­ra dun ne­go­cio. As ba­ses que re­xe­rán a con­vo­ca­to­ria pú­bli­ca pa­ra a ce­sión es­tán pu­bli­ca­das no Bo­le­tín Ofi­cial da Pro­vin­cia. As xor­na­das de por­tas aber­tas pa­ra que as per­soas in­tere­sa­das poi­dan co­ñe­cer as de­pen­den­cias ce­le­bra­ran­se a vin­dei­ra se­ma­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.