EDU­CA­CIÓN

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

O reitor dos Se­mi­na­rios Dio­ce­sa­nos, Da­vid Va­re­la Váz­quez, foi no­mea­do cóen­go da Ca­te­dral Ba­sí­li­ca da Asun­ción de San­ta Ma­ría de Lu­go. Na­tu­ral de An­tas de Ulla, o vin­dei­ro luns, día 18 de xu­ño, ás oi­to da tar­de, te­rá lu­gar un­ha eu­ca­ris­tía e o ri­to da to­ma de po­se­sión que pre­si­di­rá o Bis­po, Al­fon­so Ca­rras­co Rou­co. Pi­den a aper­tu­ra das au­las de es­co­la de mú­si­ca no ve­rán

A Aso­cia­ción de Usua­rios da Es­co­la Municipal de Mú­si­ca pide a aper­tu­ra de au­las da es­co­la durante o ve­rán. O ob­xec­ti­vo é que alum­na­do e as agru­pa­cións te­ñan un es­pa­zo axei­ta­do pa­ra con­ti­nuar en­saian­do durante o pe­río­do es­ti­val. «Trá­ta­se de von­ta­de de aten­der es­ta pe­ti­ción por que tan­to a pro­pia es­co­la co­mo o edi­fi­cio no que es­tá si­tua­da dis­pón de per­so­nal que po­de abrir o cen­tro».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.