O BNG si­na­li­za os ra­da­res da ron­da pa­ra evi­tar mul­tas aos con­du­to­res des­pis­ta­dos

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

O vo­cei­ro do BNG, Rubén Arro­xo, co­lo­cou on­te un si­nal de li­mi­ta­ción de ve­lo­ci­da­de a 30 qui­ló­me­tros por ho­ra no ra­dar que es­tá co­lo­ca­do nas pro­xi­mi­da­des da Xun­ta. Con es­te xes­to re­cla­ma que o Con­ce­llo si­na­li­ce e in­for­me con cla­ri­da­de aos con­du­to­res da exis­ten­cia dos dous pun­tos fi­xos de con­trol de ve­lo­ci­da­de da ron­da, así co­mo dos que ten na In­fan­ta Elena e ta­mén na Ave­ni­da de Ma­drid.

«Se­ría un avan­ce que es­tes ra­da­res se si­na­li­cen e así evi­ten un­ha par­te das san­cións que se dan por des­pis­te dos con­du­to­res nas zo­nas li­mi­ta­das. Lu­go po­de­ría con­ver­ter­se así nun exem­plo pa­ra ou­tras ci­da­des ga­le­gas e do Es­ta­do. Nou­tros lu­ga­res co­mo, por exem­plo, Eus­ka­di, es­tán per­fec­ta­men­te ad­ver­ti­dos, in­di­can­do a ve­lo­ci­da­de que non se de­be su­pe­rar. Aquí son tram­pas cun­ha fun­ción to­tal­men­te re­ca­da­to­ria», ex­pre­sou Arro­xo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.