Ou­tei­ro ce­le­bra un­ha in­ten­sa xor­na­da fes­ti­va de ho­me­na­xe a Ma­nuel Ma­ría

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Ho­xe•A par­tir das 11.30 ho­ras, ata a noi­te•Ou­tei­ro de Rei • Ou­tei­ro de Rei vi­vi­rá ho­xe un­ha in­ten­sa xor­na­da cul­tu­ral e fes­ti­va arre­dor da fi­gu­ra do es­cri­tor Ma­nuel Ma­ría. Trá­ta­se da quin­ta edi­ción do Con­vi­vio da Cul­tu­ra Galega, que or­ga­ni­za a Ca­sa-Mu­seo Ma­nuel Ma­ría e que in­clúe un­ha ro­ma­ría tra­di­cio­nal, fo­lia­da, xan­tar, ro­tei­ro, ofren­da flo­ral...

A ci­ta ce­le­bra­ra­se en­tre a ca­sa-mu­seo, no cen­tro de Ou­tei­ro, e a Car­ba­llei­ra de San­ta Isa­bel, fer­mo­sa pa­ra­xe na­tu­ral ao pé do Mi­ño e un espazo moi es­pe­cial pa­ra Ma­nuel Ma­ría. Nes­ta car­ba­llei­ra, ade­mais —tra­di­cio­nal­men­te o lu­gar da fes­ta en Ou­tei­ro de Rei—, te­rán lu­gar a maior par­te das ac­ti­vi­da­des des­te Con­vi­vio.

O pro­gra­ma de ac­tos pa­ra ho­xe é o se­guin­te:

Aco­lli­da na hor­ta da Ca­sa-Mu­seo Ma­nuel Ma­ría. Ac­tua­ción do gru­po de mú­si­ca tra­di­cio­nal Un­tia e do co­ro da Aso­cia­ción Cul­tu­ral e Mu­si­cal Sol­fa

Ofren­da flo­ral a Ma­nuel Ma­ría no ce­mi­te­rio de Ou­tei­ro

Con­cer­to da Ban­da Mu­ni­ci­pal de Mú­si­ca «Sons e So­ños», de Rá­ba­de, Be­gon­te e Ou­tei­ro de Rei, di­ri­xi­da por Ar­man­do Morales Blan­co. Se­rá na Car­ba­llei­ra de San­ta Isa­bel

Xan­tar na car­ba­llei­ra (ca­da quen le­va a súa co­mi­da)

Tí­te­res co gru­po de tea­tro Pe­rei­ra de Lo­bos, que re­pre­sen­ta­rá Be­ren­gue­la. Aven­tu­ras e des­ven­tu­ras dun­ha es­pi­ña de to­xo

Fo­lia­da pa­ra can­tar e bai­lar, con dis­tin­tos gru­pos de mú­si­ca tra­di­cio­nal, co­mo Un­tia, Tre­boa­da, Bir­lo­que Gai­tei­ros, Coi­te­lo de Pau, Pa­ra­béns, Re­vi­ra­vol­ta, Can­ta­reir@s.co­mTi­go... Ani­ma o can­tor e es­cri­tor Xur­xo Sou­to

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.