«A es­tan­cia dos turistas de­pen­de do que lles ofre­za­mos en ca­da des­tino»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS -

Pa­blo Ca­no­sa es el pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Pro­fe­sio­nal Tu­rís­ti­ca Cos­ta da Mor­te. Es­tá tam­bién al fren­te de un es­ta­ble­ci­mien­to em­ble­má­ti­co en ese geo­des­tino, en la pe­que­ña lo­ca­li­dad de Li­res, lu­gar de pa­so de mi­les de pe­re­gri­nos ca­da año. Cree que «a es­tan­cia dos turistas de­pen­de do que ofre­za­mos en ca­da xeo­des­tino, hai un­ha fa­lla de in­for­ma­ción dos no­sos re­cur­sos, e, en fin, ta­mén in­flúe o tem­po» en la to­ma de de­ci­sio­nes de los que acu­den a Ga­li­cia co­mo lu­gar de des­tino.

—¿Son eses os úni­cos fac­to­res?

—Hai máis. Ca­da vez hai máis ofer­ta e es­tá máis aberta a des­lo­ca­li­za­ción dos alo­xa­men­tos.

—¿Con­clu­sión?

—É que ne­se es­ce­na­rio o via­xei­ro po­de op­ti­mi­zar me­llor o tem­po en ru­ta sen ter que vol­ver to­dos os días ao mes­mo pun­to de par­ti­da.

—¿E a suba de pre­zos?

—Re­trae un pou­co á xen­te.

—¿Que é o que hai que fa­cer pa­ra que au­men­te a es­tan­cia me­dia?

-Se­gue ha­ben­do fal­ta de unión nal­gúns des­ti­nos en­tre os dis­tin­tos axen­tes im­pli­ca­dos. Fal­tan in­fraes­tru­tu­ras e fal­ta for­ma­ción. E hai pou­ca in­for­ma­ción en des­tino de po­si­bles ac­ti­vi­da­des, ru­tas e re­cur­sos a co­ñe­cer.

—¿En que me­llo­ra­mos nos úl­ti­mos dos anos?

—Pois me­llo­ra­mos en ca­li­da­de, en pro­fe­sio­na­li­da­de e en ac­ce­si­bi­li­da­de, tan­to de vías co­mo fa­lan­do de ho­teis ac­ce­si­bles a to­do o mun­do. Me­llo­ra­mos na pro­cu­ra de si­ner­xias e no unión do turismo a ho­ra de ven­der Ga­li­cia.

—¿Cal é o máis ur­xen­te do que es­tá pen­den­te?

—O máis ur­xen­te é con­ti­nuar a for­ma­ción, a pro­fe­sio­na­li­za­ción, a si­na­li­za­ción e a pro­mo­ción.

—¿E pa­ra que au­men­te a es­tan­cia me­dia?

—Iso ten di­fí­cil so­lu­ción. Po­si­ble­men­te dar op­cións de ac­ti­vi­da­des di­fe­ren­tes pa­ra que o via­xei­ro que­de, e so­bre to­do ofer­tas a lar­gas es­tan­cias, pre­miar as lar­gas es­ta­días. Pe­ro o fun­da­men­tal é se­guir apos­tan­do po­la pro­mo­ción con­xun­ta de Ga­li­cia.

Pa­blo Ca­no­sa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.