EM­PRE­SAS QUE LO­GRAN RÉCORD EN SU VA­LOR DE MER­CA­DO

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - PORTADA - Xa­bier Fer­nán­dez Co­bas XA­BIER FER­NÁN­DEZ CO­BAS es pro­fe­sor de Eco­no­mía Fi­nan­cei­ra. Uni­ver­si­da­de de Vi­go

La glo­ba­li­za­ción y la era di­gi­tal lle­van a las gran­des mul­ti­na­cio­na­les a ba­tir el te­cho de su va­lor de mer­ca­do. Ap­ple es­tá a pun­to de lo­grar el bi­llón de dó­la­res, un hi­to his­tó­ri­co.

ANÁ­LI­SIS } A co­ti­za­ción de Ap­ple le­va se­ma­nas ba­ten­do récord e es­tá a pi­ques de al­can­zar o bi­llón de dó­la­res, un fi­to his­tó­ri­co na tra­xec­to­ria em­pre­sa­rial. Es­ta cir­cuns­tan­cia le­va a ana­li­zar as ra­zóns po­las que as em­pre­sas ob­te­ñen es­tes me­teó­ri­cos cre­ce­men­tos. A glo­ba­li­za­ción e a era di­xi­tal ar­gu­men­tan es­tes as­cen­sos, pe­ro xe­ne­ran ris­cos de dum­ping fis­cal que de­ben re­gu­lar­se.

Nes­tes anos, son no­ti­cia fre­cuen­te as pre­sen­ta­cións de con­tas anuais das gran­des com­pa­ñías que pre­sen­tan uns re­sul­ta­dos es­pec­ta­cu­la­res, po­la capitalización, po­lo vo­lu­me de ne­go­cio e po­lo be­ne­fi­cio atri­buí­do. Re­sul­ta­dos que cha­man a aten­ción, por can­to su­pe­ran cal­que­ra re­xis­tro his­tó­ri­co no ám­bi­to em­pre­sa­rial. Va­rias son as cau­sas des­ta con­cen­tra­ción de éxi­to e re­sul­ta­dos... A pri­mei­ra e prin­ci­pal, a glo­ba­li­za­ción, en­ten­di­da nun do­bre sen­ti­do:

O pri­mei­ro, co­ma re­sul­ta­do dun­ha aper­tu­ra dos mer­ca­do e dun­ha ten­den­cia ao li­bre­cam­bio fron­te ao pro­tec­cio­nis­mo. A caí­da das ba­rrei­ras ao co­mer­cio mun­dial fa­ci­li­ta que as com­pa­ñías máis com­pe­ti­ti­vas poi­dan che­gar sen lí­mi­tes, máis e me­llor, ao con­xun­to dos mercados, po­lo que o mer­ca­do fi­nal é dun ta­ma­ño glo­bal, ou can­do me­nos maior do que nun­ca o fo­ra an­te­rior­men­te. Pa­ra aten­der ese mer­ca­do glo­bal, son pre­ci­sos uns re­cur­sos en pro­por­ción ás ne­ce­si­da­des e, po­lo tan­to, dun ta­ma­ño equi­va­len­te.

O se­gun­do, co­ma re­sul­ta­do da no­va era di­xi­tal. Vi­vi­mos un cam­bio de eta­pa da his­to­ria. Igual que a im­pren­ta de Gut­tem­berg cam­biou a for­ma de trans­mi­tir o co­ñe­ce­men­to, e sim­bo­li­za o pa­so da Ida­de Me­dia á Ida­de Mo­der­na, a re­vo­lu­ción di­xi­tal es­tá a pa­sar­nos da Ida­de Con­tem­po­rá­nea a un­ha no­va era, a di­xi­tal. A im­pren­ta per­mi­tiu a co­pia dos do­cu­men­tos (e da­que­la do co­ñe­ce­men­to) sen es­cri­bi­los un a un. A re­de per­mi­te a co­pia dos do­cu­men­tos sen im­pre­sión fí­si­ca, e o en­vío en se­gun­dos a cal­que­ra par­te do mun­do.

Co­mo re­sul­ta­do da re­vo­lu­ción di­xi­tal, en cla­ve em­pre­sa­rial, non hai un só mo­de­lo de ne­go­cio que non mu­da­ra co­ma con­se­cuen­cia da tec­no­lo­xía. Aque­las com­pa­ñías que son ca­pa­ces de ofre­cer as avan­ta­xes da re­vo­lu­ción di­xi­tal no seu sec­tor re­ci­ben co­mo pre­mio un re­sul­ta­do eco­nó­mi­co. Os apa­re­llos de co­mu­ni­ca­ción de Ap­ple, o soft­wa­re de Goo­gle (ago­ra Alp­ha­bet), o ba­zar di­xi­tal de Ama­zon ou Ali­ba­bá, ou a no­sa za­ra.com, son exem­plos de no­va tec­no­lo­xía e mer­ca­do glo­bal de éxi­to.

O re­sul­ta­do das dúas an­te­rio­res, ten­den­cia ao li­bre­cam­bio e no­va tec­no­lo­xía, crea xi­gan­tes glo­bais, con re­cur­sos pro­pios e re­sul­ta­dos con­son­te o desafío em­pre­sa­rial que afron­tan, en par­te por­que son ne­ce­sa­rios in­xen­tes re­cur­sos pa­ra es­te desafío, e en par­te por­que os enor­mes re­sul­ta­dos que aca­dan, can­do non se re­par­ten co­ma di­vi­den­dos per­mi­ten au­men­tar a capitalización das em­pre­sas por au­to­fi­nan­cia­men­to.

Nes­te pa­no­ra­ma des­cri­to, sen em­bar­go, é pre­ci­so in­tro­du­cir dous ma­ti­ces, en no­me da eco­no­mía so­cial de mer­ca­do. Un­ha idea va­lio­sa, eco­no­mía so­cial de mer­ca­do, que per­mi­tiu a so­cie­da­des co­mo a no­sa cre­cer no eco­nó­mi­co e desen­vol­ver­nos no so­cial, e ser ho­xe o que so­mos.

O pri­mei­ro ma­tiz é que o no­vo mo­de­lo de eco­no­mía di­xi­tal su­pri­me o prin­ci­pio de ac­ti­vi­da­de no te­rri­to­rio. Con­su­mi­mos nun país, pe­ro a pres­ta­ción do ser­vi­zo di­xi­tal pro­ce­de su­pos­ta­men­te de cal­que­ra ou­tro. Is­to sig­ni­fi­ca que abri­mos o ris­co dun dum­ping fis­cal, de que un­ha em­pre­sa con se­de en cal­que­ra país de bai­xa fis­ca­li­da­de, com­pi­te coas em­pre­sas con pre­sen­za fí­si­ca en paí­ses so­me­ti­dos a un­ha fis­ca­li­da­de maior.

O di­le­ma, en cla­ve mo­ral e eco­nó­mi­ca, é es­te: As di­fe­ren­zas de pre­zos en­tre un­ha em­pre­sa di­xi­tal e un­ha em­pre­sa con ten­da fí­si­ca, dé­ben­se aos afo­rros de uti­li­zar o cir­cuí­to di­xi­tal ou a un­ha fis­ca­li­da­de máis fa­vo­ra­ble den­de ou­tros paí­ses? Se a res­pos­ta é a pri­mei­ra, a ló­xi­ca de mer­ca­do le­xi­ti­ma a pri­mei­ra op­ción; se a res­pos­ta é a se­gun­da, es­ta­mos an­te un opor­tu­nis­mo fis­cal que di­na­mi­ta os in­gre­sos pú­bli­cos.

Cal­que­ra que es­tu­de os mo­de­los de ne­go­cio, sabe que a res­pos­ta é que son cer­tas am­bas as dúas. Par­te do éxi­to é de­ri­va­do da re­du­ción de cus­tos, e ou­tra par­te de­rí­va­se dun­ha me­nor fis­ca­li­da­de, por can­to as com­pa­ñías, lo­xi­ca­men­te, si­túan as se­des fis­cais on­de máis lles con­vén. Da­que­la, te­mos un desafío ur­xen­te: per­mi­tir a efi­cien­cia e a in­no­va­ción que in­tro­du­cen as no­vas com­pa­ñías glo­bais, e ao mes­mo tem­po mo­di­fi­car o mo­de­lo fis­cal pa­ra que non pe­na­li­ce ás em­pre­sas con pre­sen­za fí­si­ca e fis­cal en ca­da país. É po­si­ble que is­to sig­ni­fi­que un­ha re­for­ma ra­di­cal dos sis­te­mas fis­cais, con im­pos­tos en fun­ción do lu­gar no que o con­su­mi­dor com­pra o ben ou ser­vi­zo e non, co­mo ata ho­xe, en fun­ción da se­de so­cial da em­pre­sa que fac­tu­ra ese ben ou ser­vi­zo.

O se­gun­do ma­tiz é que a con­cen­tra­ción de re­cur­sos en gran­des com­pa­ñías dá­lles un po­der, non só eco­nó­mi­co, que po­de con­di­cio­nar aos po­de­res pú­bli­cos ata po­si­cións pou­co desexa­bles. Non creo, nes­te ca­so, que a so­lu­ción pa­se po­la li­qui­da­ción des­tas gran­des so­cie­da­des, pe­ro si pa­sa por esi­xir es­tán­da­res de res­pon­sa­bi­li­da­de so­cial e de trans­pa­ren­cia con­di­cio­na­dos á pe­na­li­za­ción nos mercados, que ase­gu­ren ou can­do me­nos li­mi­ten os abu­sos de po­der de­ri­va­dos de se­me­llan­te po­der eco­nó­mi­co. A Unión Eu­ro­pea, nes­te sen­ti­do, é tal vez a so­cie­da­de máis ma­du­ra pa­ra in­tro­du­cir no­vos es­tán­da­res que ase­gu­ren un fu­tu­ro so­cial com­pa­ti­ble cos no­vos xi­gan­tes da eco­no­mía.

«Hai que con­xu­gar a efi­cien­cia e a in­no­va­ción cun mo­de­lo fis­cal que non pe­na­li­ce as em­pre­sas fí­si­cas»

Os mo­de­los de ne­go­cio ti­ve­ron que mu­dar e adap­tar­se ás no­vas tec­no­lo­xías

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.