«O no­so ob­xec­ti­vo sem­pre é a sa­tis­fac­ción do clien­te»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS -

Fai quei­xos den­de que era neno. Apren­deu a pas­teu­ri­zar o lei­te «na pran­cha da co­ci­ña da ca­sa on­de na­cín», de aí que Be­nigno Pe­rei­ra le­ve un­ha es­pe­cie de se­lo im­pre­so so­bre a im­por­tan­cia que re­qui­re cum­prir cos re­qui­si­tos sa­ni­ta­rios e de se­gu­ri­da­de ali­men­ta­ria pa­ra po­ñer un pro­du­to, co­mo o quei­xo, no mer­ca­do.

—As súas esi­xen­cias na pro­du­ción for­man par­te de súa ma­nei­ra de en­ten­der o ne­go­cio?

—O que fi­xen des­de un prin­ci­pio foi po­ñer as con­di­cións que esi­xía a nor­ma­ti­va vi­xen­te pa­ra si­tuar o quei­xo no mer­ca­do. Pa­ra is­to fo­mos fa­cen­do fá­bri­ca, mar­ca, dar no­me ao quei­xo (Ar­que­san, Ba­ma, D. O. quei­xo Ar­zúa, D. O. quei­xo Ar­zúa-Ulloa, en­tre ou­tros) e mer­ca­do, pe­ro o no­so ob­xec­ti­vo sem­pre foi a sa­tis­fac­ción dos no­sos clien­tes.

—Den­de a pri­mei­ra gran­de am­plia­ción da fá­bri­ca coa che­ga­da do sécu­lo XXI cam­bia­ron moi­tas cou­sas?

—Tan­tas que den­de 1999 fo­mos ca­pa­ces de pro­du­cir 1,8 mi­llóns de qui­los e den­de hai ca­tro anos xa non po­de­mos me­drar máis nos mer­ca­dos por fal­ta de ca­pa­ci­da­de de pro­du­ción. Coa am­plia­ción que te­mos pre­vis­ta pa­ra o ano que vén po­de­re­mos do­brar as ela­bo­ra­cións por­que es­ta­mos moi xus­tos.

—E o com­pro­mi­so coa in­ves­ti­ga­ción xa for­ma par­te da mar­ca?

—Nós sem­pre te­mos pre­sen­te me­llo­rar o pro­du­to que fa­ce­mos. Po­ñe­mos moi­to I+D e se­gui­ré­mo­lo fa­cen­do sem­pre. Ta­mén tra­ba­lla­mos por fa­vo­re­cer a to­da a ca­dea co pro­xec­to Pro­lei­te, un per­fil lei­tei­ro ade­cua­do pa­ra fa­cer o quei­xo que máis nos con­vén, no que par­ti­ci­pa­mos to­dos.

Be­nigno Pe­rei­ra é un di­rec­ti­vo com­pro­me­ti­do coa in­ves­ti­ga­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.