Es­tas cremas son la leche

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - VAPOR ELLAS -

«CE­RO PARABENOS, TO­DO PARABÉNS» Es­ta es la fórmula de una lí­nea cosmética eco ga­le­ga cen por cen. Con leche y mi­len­ra­ma se ela­bo­ra una lo­ción cor­po­ral con otros tres in­gre­dien­tes: ca­li­dad, mi­mo e ini­cia­ti­va. Oi­gan, que Muuh­lloa tie­ne has­ta can­ción: «Mu­lle­res da Ulloa, do­nas que lo­cen súa te­rra na pel, mu­lle­res da Ulloa, te­ci­das en ber­ce de lei­te e mi­len’» TEX­TO: ANA ABELENDA FO­TOS: ÓSCAR CELA

De­vi­nos y mu­je­res sur­gió la idea de una cre­ma que es ¡la leche! Lo de­ci­mos en sen­ti­do li­te­ral, que lle­va un 40 % en su com­po­si­ción. «Au­ga do Car­ba­lli­ño, 40 % de lei­te, 10 % de mi­len­ra­ma e ca­rra­xe­ni­na (es­pe­san­te de al­gas). Non ten parabenos, to­do son parabéns!». Así se ha­ce y se ven­de Muuh­lloa, la cre­ma eco­ló­gi­ca ga­le­ga que na­ce de la fu­sión de Gran­xa Ma­ru­xa e Mil­hu­lloa. «Nós sem­pre nos fa­cia­mos trans­fu­sións de ener­xía ru­ral!... E oco­rréu­se­nos dar o sal­to á cosmética. Sem­pre se fa­la da que vén da Pro­ven-

za. Por que non da cosmética da Ulloa? Te­mos un­has boí­si­mas ma­te­rias pri­mas. Eu es­tu­dei Em­pre­sa­ria­les, can­do em­pe­cei na Gran­xa Ma­ru­xa non ti­ña nin idea de va­cas e pa­re­ceu­me un mun­do moi tris­te. Co bo­ni­tas que son as va­cas! Pe­ro non era iso o que se vía nas gran­xas, nin or­gu­llo nos gan­dei­ros. Ha­bía que dar­lle ao ru­ral ou­tro to­que, re­cu­pe­rar a agri­cul­tu­ra dou­tro xei­to», cuen­ta Mar­ta, una de las cin­co em­pren­de­do­ras que lan­zan es­ta lí­nea eco ga­le­ga. «O pri­mei­ro é o lei­te cor­po­ral, pe­ro xa es­ta­mos fa­cen­do in­ves­ti­ga­cións e es­tu­dos cun­ha cre­ma fa­cial e un xel», apun­ta. En es­ta ini­cia­ti­va por un health &

beauty á ga­le­ga de precio ase­qui­ble (12 eu­ros) es­tán, ade­más de Mar­ta, su her­ma­na Ma­ría, Chus, Car­me­la y An­xos. Fue Chus, de Mil­hu­lloa, far­ma­céu­ti­ca, la que em­pe­zó a ha­cer prue­bas, emul­sio­nan­do la leche de Gran­xa Ma­ru­xa con sus acei­tes con una ba­ti­do­ra. Car­me­la sur­gi­rió que usa­sen mi­len­ra­ma, y la «her­ba dos car­pin­tei­ros» fun­cio­nó. El la­bo­ra­to­rio ade­cua­do pa­ra los test lo en­con­tra­ron en O Car­ba­lli­ño, Iu­ve­nor. «Che­ga­mos alá e foi ma­ra­bi­llo­so! Che­ga­mos co no­so lei­te, co no­so olea­to e a to­pa­mos alí to­do mu­lle­res», di­ce Mar­ta. ¿Tie­nen ellas otra ma­ne­ra de ha­cer em­pre­sa, ou­tro

xei­to?«Si, si [ri­sas] Na Ulloa hai un mon­tón de mu­lle­res que es­ta­mos fa­cen­do cou­sas. E le­vá­mo­nos es­tu­pen­da­men­te!».

Muuh­lloa tie­ne ar­te, mú­si­ca y hu­mor. «¡Qué tiem­ble Lan­cô­me!», pro­cla­mó en su día Mar­ta a los cua­tro vien­tos an­tes de que Muuh­lloa di­je­se Muu. Cuan­do la idea de las cremas em­pe­za­ba a cua­jar, pen­sa­ron po­ner­le O da Ulloa. «Pe­ro Lan­cô­me bo­tou­nos pa­ra atrás [ri­sas]! As que tre­me­mos fo­mos nós», re­ve­lan cómplices. Muuh­lloa su­peró un ac­ci­den­ta­do cás­ting de nom­bres. En prin­ci­pio, An­xos tu­vo un sue­ño-re­ve­la­ción. «Ía ser Mi­ma, de Mi­lu­lloa e de Ma­ru­xa, de mi­mar, e á vez un­ha ex­pre­sión ga­le­ga», cuen­tan. Es­tu­vie­ron un año lu­chan­do pa­ra re­gis­trar­lo... pe­ro re­sul­tó exis­tir otra em­pre­sa en Ma­drid.

Al fi­nal fue Muuh­lloa, «co Mu da va­ca, h de her­ba e Ulloa da co­mar­ca». E to­do foi pa-ra-ben, ¡co­mo la cre­ma! La pre­sen­ta­ción se hi­zo a lo gran­de en el cas­ti­llo de Pam­bre. Y has­ta el gru­po Fres­qui­ños apor­tó su can­ción, com­po­nien­do el te­ma pro­pio de Muuh­lloa. La le­tra la pa­sa a YES Ana, la can­tan­te: «Mu­lle­res da Ulloa, do­nas que lo­cen súa te­rra na pel / Mu­lle­res da Ulloa, te­ci­das en ber­ce de lei­te e mi­len’ / Loi­ta­do­ras que se axun­tan pa­ra me­drar, no lu­gar de dei­xa­lo es­mo­re­cer / aco­llen no seu sa­ber raio­li­ñas de fres­cu­ra pro men­cer».

¿A que sue­na mu­cho me­jor que áci­do hia­lu­ró­ni­co? Muuh que sí.

Te­mos boí­si­mas ma­te­rias pri­mas. Hai que dar­lle un­ha vol­ta ao ru­ral”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.