«A de­cla­ra­ción sáe­me a pa­gar, pe­ro es­tou en­can­ta­do»

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo -

—Ven­da Ga­li­cia a quen non a co­ñe­za. —Ga­li­cia ten to­do. Pai­sa­xe, gastronomía, boa xen­te, praias, his­to­ria e o fi­nal do Ca­mi­ño, que iso é úni­co. Aquí res­pí­ra­se so­bre to­do tran­qui­li­da­de. —¿Que é o me­llor e o peor da po­lí­ti­ca? —O me­llor da po­lí­ti­ca é o ser­vi­zo pú­bli­co, in­ten­tar re­sol­ver os pro­ble­mas da xen­te. O peor da po­lí­ti­ca son aque­les que ve­ñen a bus­car e non a tra­ba­llar. —¿A de­cla­ra­ción da ren­da saíu­lle a pa­gar ou a de­vol­ver? —Ul­ti­ma­men­te sem­pre me sae a pa­gar. Pe­ro es­tou en­can­ta­do. O que la­men­to é que aqui­lo que pa­go non vai to­do de­di­ca­do á ca­li­da­de de vi­da da xen­te. —Un per­so­na­xe his­tó­ri­co. —Man­de­la. —Un­ha pe­lí­cu­la. —Te­ño moi­tas... Vin va­rias ve­ces a de In­to­ca­ble, por exem­plo. —Un li­bro. —Vi­ve co­mo pue­das. Es­touno len­do. É un desas­tre dun ho­me cun­ha vi­da des­or­de­na­da pe­ro có­mi­ca. —Un­ha can­ción. —To­das as de Di­re Straits. —Un­ha vir­tu­de e un de­fec­to. —Im­plí­co­me moi­to nas cou­sas que es­tou fa­cen­do, gús­ta­me fa­ce­las ben, pe­ro ta­mén son moi pun­ti­llo­so nal­gun­has cou­sas, che­go a ser al­go in­so­por­ta­ble. —Un pra­cer cul­pa­ble. —Gús­ta­me co­mer ben. —Un me­do con­fe­sa­ble. —Me­do a de­frau­dar­lle á xen­te, non lo­grar fa­cer o que se es­pe­ra. —A úl­ti­ma vez que se emo­cio­nou. —Emo­ció­no­me bas­tan­te, so­bre to­do co ca­ri­ño da xen­te. —A vi­da sen In­ter­net se­ría... —A au­tén­ti­ca vi­da. —Nun­ha pa­la­bra: Ra­joy. —An­ti­go. —Pe­dro Sánchez. —Buff... Non sei. In­de­ci­so. —Pablo Igle­sias. —Un­ha qui­me­ra. Már­ke­ting. —Al­bert Ri­ve­ra. —Ho­nes­ti­da­de e creo que moi­ta trans­pa­ren­cia. —Gus­ta­ría­lle que o re­cor­da­ran co­mo... —Al­guén que fi­xo o que pui­do pa­ra cam­biar as cou­sas. En de­fi­ni­ti­va, boa xen­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.