«O ca­len­da­rio an­te­rior a Bo­lo­ña non é o mar­co ideal, pe­ro ti­ña máis sen­ti­do»

La Voz de Galicia (Lugo) - - Galicia -

Tam­po­co los es­tu­dian­tes es­tán con­for­mes con el ac­tual ca­len­da­rio aca­dé­mi­co. Iria Fi­gue­roa, res­pon­sa­ble de la or­ga­ni­za­ción es­tu­dian­til Er­guer, cree que el ca­len­da­rio de exá­me­nes con­tie­ne va­rios erro­res de ba­se y el pri­me­ro es di­se­ñar­lo en fun­ción de los pe­río­dos fes­ti­vos «e non de cues­tión pe­da­gó­xi­cas e do ren­de­men­to es­tu­dan­til». Además, «a ho­mo­xe­nei­za­ción coa Unión Eu­ro­pea non ten en con­ta a reali­da­de no ám­bi­to ga­le­go, só im­por­ta que to­da Eu­ro­pa se­xa igual». Tam­bién car­gan los es­tu­dian­tes con­tra la se­lec­ti­vi­dad de sep­tiem­bre: «Que o cur­so co­me­ce an­tes da se­lec­ti­vi­da­de é un cla­ro dé­fi­cit», afir­ma Fi­gue­roa, que cree que el sis­te­ma an­te­rior a la en­tra­da en vi­gor del Plan Bo­lo­nia «non era o mar­co ideal» pe­ro «si é cer­to que ti­ña máis sen­ti­do».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.