Cu­bi­llo

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión -

En 1975, Es­pa­ña en­tre­ga­ra o Sáha­ra a Ma­rro­cos, e Al­xe­ria sen­tí­ra­se agre­di­da. O pre­si­den­te Bu­me­dian pu­xo un­ha po­ten­te emi­so­ra de ra­dio ao ser­vi­zo do in­de­pen­den­tis­ta ca­na­rio An­to­nio Cu­bi­llo, que em­pe­zou a emi­tir o pro­gra­ma La voz de Ca­na­rias li­bre.

Cu­bi­llo exi­liá­ra­se en Al­xe­ria en 1963, e en 1964 crea­ra o Mo­vi­mien­to pa­ra la Au­to­de­ter­mi­na­ción e In­de­pen­den­cia del Ar­chi­pié­la­go Ca­na­rio (MPAIAC). O MPAIAC con­se­guiu o apoio da Or­ga­ni­za­ción da Uni­da­de Afri­ca­na pa­ra que a ONU con­si­de­ra­se a des­co­lo­ni­za­ción das Ca­na­rias; pe­ro ade­mais fa­cía ac­cións te­rro­ris­tas con bom­bas, co­mo a do ae­ro­por­to de Gran Ca­na­ria en 1977, que cau­sou fe­ri­das gra­ves a un­ha flo­ris­ta. An­te a ad­ver­ten­cia de que po­ñe­rían máis, os voos des­viá­ron­se a Te­ne­ri­fe e pro­du­ciu­se o cho­que de dous avións, co re­sul­ta­do de 583 mor­tos. Ta­mén en 1978 mo­rreu un axen­te de po­li­cía ao ten­tar des­ac­ti­var ou­tra na Uni­ver­si­dad de La La­gu­na.

Suá­rez pe­diu a me­dia­ción de Felipe Gon­zá­lez, quen con­se­guiu de Bu­me­dian o pe­che da emi­so­ra. Pou­co des­pois, Cu­bi­llo su­friu un in­ten­to de asa­si­na­to, e non vol­veu an­dar. De­mos­trou­se a par­ti­ci­pa­ción da po­li­cía es­pa­ño­la e no 2003 foi in­dem­ni­za­do con 150.000 eu­ros. O so­bri­ño reali­zou o do­cu­men­tal Cu­bi­llo, his­to­ria de un cri­men de Es­ta­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.