«Is­to é un rou­bo ás pen­sións dos re­tor­na­dos»

La Voz de Galicia (Lugo) - - Economía - XOÁN A. SOLER

Co­lec­ti­vos de ju­bi­la­dos re­tor­na­dos vol­vie­ron a exi­gir al Go­bierno es­pa­ñol que les per­mi­ta re­gu­la­ri­zar las pen­sio­nes que per­ci­bie­ron en el ex­te­rior cuan­do tra­ba­ja­ban fue­ra, evi­tan­do así las san­cio­nes que to­da­vía les si­guen lle­gan­do a mu­chos de es­tos re­ti­ra­dos. A su mar­cha se unie­ron tam­bién ma­ri­ne­ros ga­lle­gos que re­cla­man su pres­ta­ción a No­rue­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.