Lei­cea­ga pi­sa feu­do po­pu­lar e arre­me­te en Vi­lal­ba con­tra os anun­cios de Ra­joy e Igle­sias

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O can­di­da­to do PS­deG á Xun­ta, Xoa­quín Fer­nán­dez Lei­cea­ga, vi­si­tou a ca­pi­tal chai­re­ga pa­ra elo­xiar as pro­pos­tas do PSOE e til­dar de fal­sas as do PP e Po­de­mos.

Acom­pa­ña­do de di­fe­ren­tes po­lí­ti­cos do seu par­ti­do, Lei­cea­ga cen­su­rou que Ra­joy pro­me­ta bai­xar os im­pos­tos e au­men­tar o gas­to tras ca­tro anos de in­mo­bi­lis­mo, men­tres Igle­sias pro­me­te de to­do sen preo­cu­par­se po­la fac­tu­ra. «Is­to é fu­me e irres­pon­sa­bi­li­da­de. Xa é ho­ra de tra­tar aos ci­da­dáns con res­pec­to», ma­ni­fes­tou.

O so­cia­lis­ta, que na ma­ñá de on­te pre­sen­tou xun­to con Pi­lar Can­ce­la o De­cá­lo­go de me­di­das pa­ra o im­pul­so eco­nó­mi­co de Ga­li­cia do PS­deG, cree que nes­tas elec­cións os vo­tan­tes pa­sa­rán do vo­to da ra­bia ao vo­to da ra­zón e apos­ta­rán po­lo cam­bio.

No ac­to ce­le­bra­do en Vi­lal­ba ta­mén par­ti­ci­pou o ca­be­za de lis­ta ao Se­na­do por Lugo, Ri­car­do Va­re­la, que de­nun­ciou a com­pli­ci­da­de do Go­berno de Ga­li­cia e de Es­pa­ña coas in­dus­trias e as dis­tri­bui­do­ras pa­ra bai­xar os pre­zos do lei­te, fa­cen­do in­via­bles as ex­plo­ta­cións. «A Xun­ta, por ac­ti­va e por pa­si­va, es­tá con­sen­tin­do que cen­tos de ex­plo­ta­cións gan­dei­ras de Ga­li­cia te­ñan que pe­char por fal­ta de via­bi­li­da­de, xa que os pre­zos do lei­te es­tán por de­bai­xo dos cus­tes de pro­du­ción. O que es­ta fa­cen­do a ad­mi­nis­tra­ción é nin­gu­near aos gan­dei­ros», ma­ni­fes­tou.

Nes­te sen­so, o can­di­da­to ao Se­na­do com­pro­me­teu­se a que se o vin­dei­ro pre­si­den­te do Go­berno é Pe­dro Sán­chez os so­cia­lis­tas po­rán en mar­cha unha me­sa de ne­go­cia­ción on­de es­tean pre­sen­tes a Ad­mi­nis­tra­ción Cen­tral, a Au­to­nó­mi­ca, as in­dus­trias, os dis­tri­bui­do­res e os pro­du­to­res, pa­ra con­se­guir un acor­do que ga­ran­ta co­mo mí­ni­mo os cus­tes das ex­plo­ta­cións das gran­xas. «E ta­mén po­re­mos en mar­cha unha ren­da fa­mi­liar bá­si­ca pa­ra os pe­río­dos de bai­xa­da de pre­zos», con­cluíu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.