Co­rrup­ción

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión -

En to­dos os par­ti­dos po­den exis­tir ove­llas ne­gras, igual que exis­ten en to­das as pro­fe­sións. O gra­ve é que, men­tres al­gúns par­ti­dos to­man de­ci­sións —por exem­plo, os impu­tados son ex­pul­sa­dos in­me­dia­ta­men­te—, nou­tros, fun­da­men­te no PP, is­to non se fai, ou se tar­da de­ma­sia­do, ou in­clu­so se apoian ata que non hai máis re­me­dio. Tam­pou­co, can­do es­tá nas súas mans, fan leis cla­ras que evi­ten es­ta la­cra ou per­mi­ten que exis­tan ins­ti­tu­cións co­mo as depu­tacións e ou­tros chi­rin­gui­tos que fa­vo­re­cen prác­ti­cas pou­co trans­pa­ren­tes. In­clu­so tra­tan, por to­dos os me­dios, de con­tro­lar o po­der xu­di­cial, pa­ra que os be­ne­fi­cie, aín­da que as ve­ces te­ñen cer­tas di­fi­cul­ta­des.

Na de­rra­dei­ra eta­pa de Fe­li­pe Gon­zá­lez á fron­te do PSOE, a co­rrup­ción era un cla­mor. Pa­gouno nas ur­nas. Ago­ra es­ta­mos aín­da peor, che­gan­do o ex­tre­mo de que o pro­pio PP es­tá in­ves­ti­ga­do por fi­nan­cia­men­to irre­gu­lar e ti­vo que de­po­si­tar un mi­llón dous­cen­tos mil eu­ros de aval por es­ta cau­sa. Non obs­tan­te, pa­re­ce que a xen­te non lle dá tan­ta im­por­tan­cia.

Pe­ro con se­me­llan­te nú­me­ro de mem­bros im­por­tan­tes con­de­na­dos ou in­ves­ti­ga­dos, nin­gún par­ti­do en Eu­ro­pa se­ría ca­paz de ga­ñar un­has elec­cións. XO­SÉ-BIEITO COE­LLO COE­LLO. AS PONTES.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.