«A vi­da sen In­ter­net no te­lé­fono se­ría un­ha ma­ra­bi­lla»

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo -

—Ven­da Galicia a quen non a co­ñe­za. —Fron­te a to­dos os tó­pi­cos é, sen dú­bi­da, o lu­gar que es­tá á van­gar­da do cam­bio. —¿Que é o me­llor e o peor da política? —O me­llor, a ca­pa­ci­da­de de trans­for­mar a vi­da das per­soas, de xen­te que co­ñe­ce­mos e que non co­ñe­ce­mos. O peor, o que nos ato­pa­mos den­tro das ins­ti­tu­cións nes­te mo­men­to e ver que es­tán deseña­das para xen­te que non ten vi­da fa­mi­liar ou que ten ou­tra for­ma de en­ten­de­la. —¿A de­cla­ra­ción da ren­da saíu­lle a pa­gar ou a de­vol­ver? —A de­vol­ver. —Un per­so­na­xe his­tó­ri­co. —Os per­so­na­xes co­lec­ti­vos que fan trans­for­ma­cións: a Re­vo­lu­ción fran­ce­sa, Nun­ca Máis o 15M... —Un­ha pe­lí­cu­la. —En tem­pos de ma­fia, O pa­dri­ño. —Un li­bro. —De John Ber­ger, a tri­lo­xía Das súas fa­ti­gas. Por­ca te­rra. —Un­ha can­ción. —No hay tan­to pan, de Silvia Pé­rez Cruz e Be­lla Ciao. —Un­ha vir­tu­de e un de­fec­to. —A vir­tu­de é to­mar as cou­sas con pai­xón. Un de­fec­to, dei­xar as cou­sas para o úl­ti­mo mo­men­to. —Un pra­cer cul­pa­ble. —Non hai pra­ce­res cul­pa­bles. —Un me­do con­fe­sa­ble. —Á bre­vi­da­de da vi­da. —A úl­ti­ma vez que se emo­cio­nou. —De for­ma ne­ga­ti­va, no úl­ti­mo pleno do Con­gre­so coa non apro­ba­ción da co­mi­sión de in­ves­ti­ga­ción do Al­via. —A vi­da sen In­ter­net se­ría... —Sen In­ter­net no te­lé­fono se­ría un­ha ma­ra­bi­lla. Pe­ro non ter In­ter­net na ca­sa se­ría un atraso, non po­de­ria­mos co­ñe­cer cou­sas im­por­tan­tes, co­ma o que su­ce­de cos re­fu­xia­dos. —Nun­ha pa­la­bra: Ra­joy. —Pa­sa­do. —Pe­dro Sán­chez. —In­ca­pa­ci­da­de. —Pa­blo Igle­sias. —Fu­tu­ro e sol­ven­cia. —Al­bert Ri­ve­ra. —Máis do mes­mo. —Gus­ta­ría­lle que o re­cor­da­ran co­mo... —Al­guén que, ven­do o te­ci­do so­cial, atra­ve­sa du­ran­te un tem­po o es­pa­zo da política ins­ti­tui­cio­nal e que pre­ten­de des­pois vol­ver ao mes­mo si­tio on­de es­ta­ba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.