Ro­da­xe no mes­mo bar de Mon­te­rro­so on­de pa­ra­ron os pro­ta­go­nis­tas da his­to­ria

La Voz de Galicia (Lugo) - - Provincia -

Si­mo­ne Sai­be­ne co­me­zou a tra­ba­llar no seu no­vo pro­xec­to no 2014 e foi­lle dan­do for­ma ata de­can­tar­se po­lo ac­tual for­ma­to. Nas ini­cia­ti­vas pre­vias á ro­da­xe fi­xo va­rias eta­pas a pé do tra­za­do per­co­rri­do no seu día po­los pro­ta­go­nis­tas, lo­ca­li­zou os ex­te­rio­res da ro­da­xe xun­to a Jai­ro Igle­sias — director de fo­to­gra­fía— e man­ti­vo moi­tas reunións de tra­ba­llo con xen­te que po­día apor­tar ideas ou vi­sións so­bre a pro­pos­ta, en­tre eles San­tia­go La­mas. De fei­to La­mas é un dos au­to­res do en­saio que, to­man­do co­mo par­ti­da o li­bro de Ote­ro Pe­dra­yo, foi ga­ña­dor do Pre­mio Ramón Piñeiro de En­saio 2015.

Dis­tri­bu­ción «ao Lu­miè­re»

A ro­da­xe en ex­te­rio­res desen­vol­veu­se en xu­llo do pa­sa­do ano, ca­se que nas mes­mas da­tas nas que os in­te­lec­tuais cu­bri­ron o ca­mi­ño —«em­pe­za­mos un día des­pois pe­ro re­ma­ta­mos na mes­ma da­ta»—, e as en­tre­vis­tas gra­vá­ron­se en­tre os me­ses de no­vem­bro e de­cem­bro. En­tre as anéc­do­tas da gra­va­ción lem­bra Sai­be­ne a desen­vol­vi­da no an­ti­go Hos­tal Pa­las de Mon­te­rro­so: «Ro­da­mos no mes­mo bar on­de es­ti­ve­ron eles, hai un­ha pla­ca que lem­bra can­do co­me­ron alí e a ‘Oda ao xa­món’ que fi­xo na­quel xan­tar Ote­ro Pe­dra­yo.

Sai­be­ne dan­do ins­tru­cións a Mén­dez du­ran­te a ro­da­xe.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.