Manuel Ma­ría, ac­ce­si­ble en Vi­lal­ba no te­lé­fono mó­bil

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

Un­ha apli­ca­ción para mó­bi­les per­mi­te en Vi­lal­ba co­ñe­cer ac­ti­vi­da­des de ho­me­na­xe a Manuel Ma­ría, or­ga­ni­za­das en me­ses pa­sa­dos po­los cen­tros de en­sino. Un có­di­go QR que se po­de des­car­gar dá ac­ce­so a 28 ac­ti­vi­da­des. Ca­da En 28 lu­ga­res da vi­la (edi­fi­cios pú­bli­cos e máis a to­rre dos An­dra­de, in­cor­po­ra­da ao Pa­ra­dor de Tu­ris­mo) hai in­di­ca­do­res deses có­di­gos, que res­po­den ao desexo de «fa­cer vi­si­ble» o pro­ta­go­nis­mo de­di­ca­do ao poe­ta es­te ano, co­mo ex­pli­cou Ale­xan­dra Ca­ba­na, vi­ce­di­rec­to­ra do IES Pe­ña No­vo. As ac­ti­vi­da­des que se po­den ver te­ñen ade­mais un pe­queno oco para a sor­pre­sa: can­do se fai a des­car­ga e se abre un on dos có­di­gos, non se in­di­ca cal vai apa­re­cer para ten­tar que ha­xa in­tere­se por to­das elas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.