El mon­ta­ñe­ro que quie­re una cha­la­na

Hom­bre de ci­mas, pue­de que com­pre una bar­ca. Su hi­ja es es­pa­ño­la y bel­ga, y él cree en la UE, pe­ro con más de­re­chos

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo - MARILUZ FERREIRO

Om­nia sunt com­mu­nia! To­do es co­mún. De to­dos. Es la fra­se ele­gi­da por An­tón Gó­mez-Reino (Ma­drid, 1980). «É un le­ma da re­vol­ta dos anabap­tis­tas, en Tu­rin­xia. Foi un­ha re­vol­ta po­pu­lar con­tra os tri­bu­tos e co­mo obri­ga­ban aos la­bre­gos a ir á gue­rra. Es­tá re­la­cio­na­da co na­ce­men­to da im­pren­ta, coa que se pui­de­ron di­fun­dir no­vas for­mas de ver o mun­do. Ten que ver co mo­men­to ac­tual», ex­pli­ca el can­di­da­to de En Ma­rea al Con­gre­so por A Co­ru­ña.

«Si, de neno era un pou­co re­bel­de», di­ce. Vi­vía en el cen­tro de la ciu­dad. Pe­ro en otra Co­ru­ña, «me­nos de­fi­ni­da». La pan­di­lla po­día te­ner una ca­ba­ña en el des­cam­pa­do de una an­ti­gua fá­bri­ca de ga­seo­sas. «Si, ti­ven un­ha ado­les­cen­cia in­ten­sa». Mo­vi­li­za­cio­nes. Po­li­ti­za­ción. «Pe­ro des­de fó­ra do mun­do do par­ti­do, de xei­to na­tu­ral», apun­ta. Tam­bién dis­co­te­cas, ca­lle, es­ta­dio... «Em­pe­cei a ir a Ria­zor aos ca­tro anos, co meu avó. Era ou­tro fútbol. Po­pu­lar, fer­mo­so. A xen­te le­va­ba em­pa­na­da. O úl­ti­mo par­ti­do ao que fun foi o Dé­por-Ma­drid. To­do é máis frío, es­tá mer­can­ti­li­za­do», re­la­ta.

Pa­só por In­di­tex, por el La­bo­ra­to­rio In­ter­pro­fe­sio­nal Ga­le­go de Aná­li­se do Lei­te y por el sec- tor pe­rio­dís­ti­co. «Que­do cos ami­gos que fi­xen, xen­te di­fe­ren­te, ta­mén no ideo­ló­xi­co», di­ce. Afir­ma que su re­co­rri­do la­bo­ral le ayuda a te­ner «un­ha vi­sión pa­no­rá­mi­ca am­pla, aín­da que non tan pro­fun­da en cer­tos ele­men­tos, pe­ro im­pres­cin­di­ble para que­rer me­llo­rar a vi­da da xen­te». ¿Lo más du­ro? «O tra­ba­llo de mo­zo de al­ma­cén en In­di­tex. Ha­bía xen­te con xor­na­das de moi­tas ho­ras e cun es­for­zo moi for­te. Es­ti­ven de bai­xa por­que me cor­tei un de­do».

Admite que la ma­qui­na­ria del Con­gre­so crea cier­ta bur­bu­ja. «Con to­da a súa ma­qui­na­ria, a ten­den­cia é alon­xar­te do mun­do real. Hai que man­ter víncu­los coa rúa», ase­gu­ra. Y es­tar aten­to «para que non cha xo­guen». Des­ta­ca la bue­na re­la­ción con el per­so­nal y la pos­tu­ra de dipu­tados de otros par­ti­dos. «O tra­to foi edu­ca­do, pe­ro es­ta­mos na súa ca­sa. So­mos in­tru­sos... », co­men­ta.

Mien­tras, bus­ca otras me­tas. La mon­ta­ña. En la an­te­rior cam­pa­ña di­jo que te­nía que lle­var a su hi­ja. Cum­pli­do. «A nena ten tre­ce me­ses e xa foi. Os pri­mei­ros pa­sos dou­nos o ou­tro día nun si­tio de cam­po e mon­ta­ña. Es­pe­ra­mos con­ta­xiar­lle o amor por os es­pa­zos que dan tan­ta li­ber­da­de», di­ce.

Su pa­re­ja es me­dio bel­ga, me­dio ita­lia­na. «Mi­ña fi­lla na­ceu en Ita­lia. Ten a na­cio­na­li­da­de bel­ga e es­pa­ño­la», aña­de. ¿Có­mo ve la UE des­de esa pers­pec­ti­va? «A pe­que­na non ten nin­gún pro­ble­ma para mo­ver­se por Eu­ro­pa. A pa­re­lla da mi­ña ir­má é de Gui­neaCo­na­kri e para xes­tio­nar cal­que­ra cou­sa é un au­tén­ti­co inferno. A po­si­ción que ocu­pa­mos no mun­do é un pri­vi­le­xio. So­mos Eu­ro­pa, pe­ro o sur. Hai que pro­fun­di­zar nun­ha Eu­ro­pa dos de­rei­tos, me­ter­lle o den­te, non fa­cer dis­cur­sos alleos».

Cree en­ten­der el can­san­cio del ciu­da­dano, pe­ro ape­la al «mo­men­to his­tó­ri­co». Po­co tiem­po le que­da para re­leer La ce­na, de Herman Koch, y A nues­tros ami­gos, un tra­ta­do ac­ti­vis­ta del Co­mi­té In­vi­si­ble. Tam­bién es­tá en­gan­cha­do a la se­rie de Es­co­bar y a Bor­gen. Y úl­ti­ma­men­te es­te mon­ta­ñe­ro mi­ra al mar: «An­do des­de hai un tem­po pen­san­do en co­ller un­ha cha­la­na, sen mo­tor nin na­da».

CÉ­SAR QUIÁN

An­tón Gó­mez-Reino Va­re­la cre­ció y vi­ve en la ciu­dad de A Co­ru­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.