Na­ce o Fes­ti­val No­vos Ci­ne­mas cun­ha sec­ción com­pe­ti­ti­va e es­pa­zos so­bre a crea­ción no­vel

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

O Fes­ti­val No­vos Ci­ne­mas ce­le­bra­rá en Pon­te­ve­dra a súa pri­mei­ra edi­ción do 28 de xu­ño ao 3 de xu­llo en ca­tro es­pa­zos da ci­da­de e cun­ha pro­gra­ma­ción ba­sea­da no apoio e di­fu­sión dos tra­ba­llos dos crea­do­res au­dio­vi­suais no­veis. Un­ha sec­ción com­pe­ti­ti­va in­ter­na­cio­nal con no­ve fil­mes a con­cur­so e ac­ti­vi­da­des de for­ma­ción e de en­con­tro pro­fe­sio­nal son os ei­xos des­te cer­ta­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.