Ba­si­lio Lo­sa­da con­clúe a ce­sión a Ga­li­cia da súa bi­blio­te­ca par­ti­cu­lar

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

O conselleiro Ro­mán Ro­drí­guez e Ba­si­lio Lo­sa­da ofi­cia­li­za­ron on­te a ce­sión da úl­ti­ma par­te da bi­blio­te­ca par­ti­cu­lar do pro­fe­sor de Lán­ca­ra á Xun­ta. Ache­ga arre­dor de 3.000 no­vos vo­lu­mes de di­ver­sos ei­xes te­má­ti­cos que se­rán in­cor­po­ra­dos aos fon­dos da Bi­blio­te­ca de Ga­li­cia da Ci­da­de da Cul­tu­ra, que cus­to­dia­rá así un le­ga­do bi­blio­grá­fi­co de máis de 14.000 vo­lu­mes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.