Can­ce­la: «O PP me­teu a man na cai­xa da pen­sión e non a sa­ca­rá»

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo -

«O cam­bio so­mos nós, so­mos a úni­ca ga­ran­tía e os ci­da­dáns sá­beno», pro­cla­mó ayer el can­di­da­to del PS­deG a la pre­si­den­cia de la Xun­ta, Xoa­quín Fer­nán­dez Lei­cea­ga, du­ran­te un mi­tin de apo­yo al nú­me­ro uno de la lis­ta para el Se­na­do de los so­cia­lis­tas de Lu­go, Ri­car­do Varela. En el mis­mo ac­to, la pre­si­den­ta de la ges­to­ra del par­ti­do, Pi­lar Can­ce­la, acu­só al PP de ha­ber «me­ti­do a man na cai­xa das pen­sións». «E non a vai sa­car», de­nun­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.