«¿Pra­cer cul­pa­ble? O me­ren­gue; pe­ro re­fí­ro­me ao do­ce»

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo -

—Ven­da Ga­li­cia a quen non a co­ñe­za. —Que ve­ña a vi­si­tar as Cíes ou Cal­de­bar­cos e que­da­rá na­mo­ra­do. —¿Que é o me­llor e o peor da po­lí­ti­ca? —O me­llor é a po­si­bi­li­da­de de trans­for­mar a reali­da­de e crear un­ha so­cie­da­de máis xus­ta. O peor, a men­ti­ra e o ata­que per­soal.

—¿A de­cla­ra­ción da ren­da saíu­lle a pa­gar ou a de­vol­ver? —A de­vol­ver. —Un per­so­na­xe his­tó­ri­co. —Sen dú­bi­da, Rosalía de Cas­tro. —Un­ha pe­lí­cu­la. —Das úl­ti­mas que vin gus­tou­me moi­to As su­fra­xis­tas.

—Un li­bro. —Un ani­mal cha­ma­do né­boa, de Le­di­cia Cos­tas. —Un­ha can­ción. —Mi­lon­ga de aquí, de Sés. —Un­ha vir­tu­de e un de­fec­to. —Un­ha vir­tu­de é a te­na­ci­da­de. Un de­fec­to, que son un pou­co des­pis­ta­do, so­bre to­do nos par­kings, por­que dei­xo o co­che e non acer­to con el. —Un pra­cer cul­pa­ble. —O me­ren­gue. Pe­ro is­to non vai con se­gun­das, non é o bai­le, re­fí­ro­me ao do­ce.

—Un me­do con­fe­sa­ble. —A per­der a me­mo­ria. A vi­vir sen me­mo­ria. —A úl­ti­ma vez que se emo­cio­nou. —On­te [po­lo luns], nun ac­to pú­bli­co en Re­don­de­la, fa­lan­do das mu­lle­res que fo­ron so­li­da­rias cos pre­sos de San Si­món. Esas cou­sas emo­ció­nan­me moi­to.

—A vi­da sen In­ter­net se­ría... —Se­ría po­sí­bel. —Nun­ha pa­la­bra: Ra­joy. —An­ti­ga­le­go. —Pe­dro Sánchez. —In­con­sis­ten­te. —Pa­blo Igle­sias. —So­ber­bio. —Al­bert Ri­ve­ra. —De­fen­sor do ca­pi­tal. —Gus­ta­ría­lle que o re­cor­da­ran co­mo... —Un­ha per­soa que tra­ba­llou po­lo seu país, con cohe­ren­cia e con com­pro­mi­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.