ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

VERTICAIS 1 Puír con cer­ta fe­rra­men­ta. Pre­po­si­ción. 2 Ave ra­paz moi usa­da en ce­tra­ría. Atré­ves­te. 3 Do­cu­men­ta­ción dun bar­co. Asom­bro, pas­mo, es­tu­pe­fac­ción. 4 Sím­bo­lo do ou­ro. Cha­ta­rra, con­xun­to de fe­rra­gan­chos. 5 Pun­to car­di­nal. Pro­du­to das abe­llas. Pre­po­si­ción. Ar­ti­go mas­cu­lino. 6 Dez. Mor­de, aden­ta. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. Sím­bo­lo do fós­fo­ro.

7 Pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. Pe­zas do in­te­rior dos za­pa­tos que van en con­tac­to coas plan­tas dos pés. 8 De­mos­tra­ti­vo neu­tro. Ri­go­ro­so, rí­xi­do, ca­ren­te de in­dul­xen­cia. 9 Pei­xe de mar con for­ma rom­boi­dal. De­sig­na para un car­go. 10 Ce­real que máis se co­me en Asia. Gra­xa que sol­ta o pei­xe.

HORIZONTAIS 1 Ár­bo­re froi­tei­ra da fa­mi­lia das ru­tá­ceas. 2 Le­van­tou nun mas­tro. Uti­li­zar. 3 Bran­do. Sím­bo­lo do cro­mo. Es­coi­tar. 4 Ter­mi­na­ción máis co­mún de in­fi­ni­ti­vo. Lai­dos, des­agra­da­bles á vis­ta. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino. 5 Con­soan­te. Per­ten­cen­tes ao ai­re. Con­soan­te. 6 Edi­fi­cio ou es­tru­tu­ra en cons­tru­ción. Des­ci­fran un es­cri­to. 7 Lim­pa, non mes­tu­ra­da con ele­men­tos es­tra­ños. Cer­tas man­chas na pel. 8 Axe­xa, abe­su­lla. Ar­gu­men­to dun dis­cur­so.

9 Ca­rril de fe­rro. De­ti­ven ou de­tí­ven­me. 10 Lím­pa­lle os mo­cos (a el). Ven­to do Les­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.