ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - PASATIEMPOS - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ur­da, ur­du­me, e ta­mén in­tri­ga, con­fa­bu­la­ción. Es­ti­mar moi­to. 2 Ga­bear, agan­char. Cae au­ga en fa­lo­pas. 3 Sím­bo­lo do alu­mi­nio. Me­drar e es­pon­xar­se un­ha ma­sa po­la ac­ción dos fer­men­tos. 4 Se­me­llan­te. Fa­ri­ña gra­nu­la­da pa­ra cer­tas pre­pa­ra­cións cu­li­na­rias. 5 Fi­gu­ra­da­men­te, pa­sar moi­ta calor. Cei­bar gar­ga­lla­das. 6 Ca­be­za de gan­do. La­bran a te­rra. 7 Ca­chos, pe­da­zos. Aco­lá. 8 Be­rra­ron laian­do, es­pe­cial­men­te cer­tos ani­mais co­ma o por­co. Afir­ma, con­ta. 9 Men­sa­xei­ro de Deus se­gun­do as cren­zas xu­deo-cris­tiás. Fa­cer cer­ta ca­ri­cia cos la­bios. 10 Es­pi­ña­zos. De­ma­sia­do pe­queno.

VERTICAIS 1 Ten re­la­ción so­cial con al­guén. Ex­cep­to. 2 Aves mi­gra­to­rias pa­re­ci­das ás pom­bas. Pre­fi­xo de ori­xe gre­ga que ex­pre­sa a idea de “moi pe­queno”. 3 Pre­po­si­ción la­ti­na. Froi­ta cí­tri­ca. 4 Nú­me­ro gran­de. For­tes, ro­bus­tos, re­sis­ten­tes. 5 Vi­la e con­ce­llo de pre­to de Fe­rrol. Tra­ta­men­to que se an­te­pón ao no­me dun­ha mon­xa. 6 Per­ci­bir cos ollos. Ma­llei­ra, brea, tun­da.

7 Em­po­bre­ce­men­to do san­gue ca­rac­te­ri­za­do po­la di­mi­nu­ción de gló­bu­los ver­me­llos. Con­xun­ción que ex­pre­sa do­bre ne­ga­ción. 8 Má­moa. Con­xun­ción com­pa­ra­ti­va. 9 Ga­ran­tía que se pre­sen­ta por ou­tro. Pa­rro­quia do con­ce­llo de Can­gas.

10 Es­tra­ña. Ta­lu­de, tá­ma­ra, ri­ba­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.