Asa­la­ria­dos da po­lí­ti­ca

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión -

P er­doen que o di­ga así, pe­ro de­be­ría es­tar prohi­bi­do que xen­te que nun­ca co­ti­zou á Seguridade So­cial op­te a ser eli­xi­da pa­ra postos ins­ti­tu­cio­nais. Sin­to pa­re­cer tan car­ca, pe­ro is­to va­le pa­ra a no­va e pa­ra a ve­lla po­lí­ti­ca. Pa­ra a cas­ta e os des­cas­ta­dos. Pa­ra ver­me­llos, azuis, la­ran­xas, pa­ra os púr­pu­ras e os bran­quia­zuis. Non po­de ser que an­den to­dos coa tei­ma da re­no­va­ción, das transparencia, da non pro­fe­sio­na­li­za­ción da po­lí­ti­ca, e ao mes­mo tem­po nos me­tan con cal­za­dor can­di­da­tos e can­di­da­tas que nun­ca tra­ba­lla­ron ou que tra­ba­lla­ron pou­co, pou­quí­si­mo. Er­go, non sa­ben o que é a vi­da real na que ca­da­quén ten que tra­gar ou arris­car­se en fun­ción do que im­pli­ca che­gar a fin de mes gra­zas a un mes­mo.

Por cer­to, ter si­do asa­la­ria­do ou asa­la­ria­da da mes­ma or­ga­ni­za­ción po­lí­ti­ca pola que se é can­di­da­to (ou das súas fi­liais xu­ve­nís) non con­ta co­mo tra­ba­llo. E ser bol­sei­ro uni­ver­si­ta­rio, pa­ra que en­ga­nar­nos, tam­pou­co. E o de ter un Re­xis­tro da Pro­pie­da­de a bo re­cau­do, ha­be­ría que ve­lo. Pe­ro ben me en­ten­den. Fa­lo de xen­te que se­xa li­bre pa­ra to­mar cer­tas de­ci­sións. Fa­lo de que sai­ban vi­vir á mar­xe dos clien­te­lis­mos que xe­ra a po­lí­ti­ca. Fa­lo de ho­mes e mu­lle­res cu­xa for­ma­ción se­xa a que os acredita pa­ra desen­vol­ver ac­ti­vi­da­des ins­ti­tu­cio­nais, e non per­soas cu­xa úni­ca (e par­cial) for­ma­ción se­xa a po­lí­ti­ca. Fa­lo de can­di­da­tos e can­di­da­tas vi­tal­men­te in­de­pen­den­tes que non crean que o pa­so na­tu­ral na vi­da é da ca­sa dos pais ao Par­la­men­to. Por­que, por sor­te, a vi­da non é así. E por­que po­de pa­re­cer que as que vo­ta­mos so­mos par­vas e cre­mos eses dis­cur­sos en que fei­tos con­tra­dín pa­la­bras. Pe­ro non co­mun­ga­mos con ro­das de muí­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.