El pro­fe­sor que mi­ra las es­tre­llas

Es do­cen­te de Fí­si­ca y Quí­mi­ca y se ve co­mo al­guien con suer­te. Le gus­ta la as­tro­no­mía y aca­ba de te­ner su se­gun­da hi­ja

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo - MA­RI­LUZ FE­RREI­RO

Es nor­mal que a un pro­fe­sor de Fí­si­ca y Quí­mi­ca se le cue­le al­gún tic a lo Big Bang Theory. A Da­vid Bru­zos (Ou­ren­se, 1979) una de sus dos hi­jas le pre­gun­tó si po­día mez­clar sus plas­ti­li­nas de co­lo­res y él res­pon­dió que eso va con­tra las le­yes de la ter­mo­di­ná­mi­ca. El can­di­da­to al Con­gre­so de En Ma­rea por Ou­ren­se es pro­fe­sor de Se­cun­da­ria. Aun­que en los úl­ti­mos me­ses su car­te­ra ha si­do la de dipu­tado.

En­tre las ma­te­má­ti­cas y las fór­mu­las hay un lu­gar pa­ra mi­rar cons­te­la­cio­nes, pa­ra fi­jar en la agen­da las lá­gri­mas de San Lo­ren­zo. Y pa­ra al­go tan in­cal­cu­la­ble co­mo la for­tu­na. Di­ce que por eso es bueno en los jue­gos de me­sa. Aun­que los su­yos ase­gu­ran que «o con­de­na­do é moi bo». Él res­pon­de: «Na vi­da, en xe­ral, son un­ha per­soa con sor­te. Vi­vin­do nes­ta par­te do mun­do, con iso xa so­mos afor­tu­na­dos. Ca­se non fal­ta de na­da a pe­sar da si­tua­ción que atra­ve­sa­mos», apun­ta. Tam­po­co hay que ten­tar el azar. En el Tri­vial in­ten­ta evi­tar el que­si­to de Ar­te y Li­te­ra­tu­ra. Es de cien­cias. Pe­ro le pa­re­ce te­rri­ble que pier­dan pe­so asig­na­tu­ras co­mo Fi­lo­so­fía. «Así é di­fí­cil que o alum­na­do poi­da acos­tu­mar­se a pen­sar, a opi­nar». Cree que se ha cam­bia­do el sis­te­ma edu­ca­ti­vo «sen ter en con­ta a nais e pais, alum­na­do e pro­fe­so­ra­do» y que es la im­pli­ca­ción de los do­cen­tes la que lo sos­tie­ne.

Él tie­ne dos ni­ñas. La pe­que­ña na­ció en ma­yo. «Pí­lla­nos nes­te mo­men­to. A pri­mei­ra era moi tran­qui­la. Coa se­gun­da di­cía­mos que es­ta­tis­ti­ca­men­te non po­día saír tran­qui­la. Pe­ro pór­ta­se moi ben. Dur­me ben».

Es­ta­dís­ti­ca. Al­go­rit­mos. In­ter­net. Bru­zos cree que su­ce­de un po­co co­mo en la pe­lí­cu­la Ma­trix, te­ne­mos una vi­da pa­ra­le­la a la de la ca­lle a tra­vés de las má­qui­nas. «Non é ne­ga­ti­vo nin po­si­ti­vo». To­do era dis­tin­to en la in­fan­cia, cuan­do ju­ga­ba en una zo­na sin as­fal­tar del ba­rrio das La­goas: «Meu pai e un ve­ci­ño xo­ga­ban ao pim­pón e caía­lles en­tre pe­lo­tas en­tre as sil­vas».

En los úl­ti­mos me­ses ha en­tra­do en una nue­va di­men­sión, la del Con­gre­so. «Al­gúns le­va­ba­mos moi­tos anos fa­cen­do po­lí­ti­ca, pe­ro na rúa. É interesante ver a vi­da ins­ti­tu­cio­nal des­de den­tro, é ne­ce­sa­ria pa­ra cam­biar o mun­do. Reu­ní­mo­nos coa maio­ría de pla­ta­for­mas do ám­bi­to edu­ca­ti­vo», ex­pli­ca. Des­ta­ca que sa­ca­ron ade­lan­te la pro­po­si­ción pa­ra im­pul­sar que la Vía No­va sea de­cla­ra­da Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ral In­ma­te­rial de la Hu­ma­ni­dad. Di­ce que en Ma­drid no hu­bo tiem­po pa­ra tea­tro, ci­ne o mu­seos: «En­tra­bas pola mañá e saías ás dez da noi­te». Pien­sa tam­bién que hay que ha­cer una crí­ti­ca pro­fun­da so­bre la fal­ta de acuer­dos. «Pe­ro nós pu­xe­mos o que es­ta­ba na no­sa man», aña­de. Y, aun­que es­tá vien­do una se­rie de po­lí­ti­cos, House of Cards, pro­me­te no co­piar: «Hai mo­men­tos que son te­rri­bles».

Echa de me­nos el ac­ti­vis­mo. Aquí y allá. Re­cuer­da Chia­pas y, so­bre to­do, Bi­lin, la al­dea pa­les­ti­na cu­yos ni­ños «ás ve­ces non che­ga­ban á es­co­la po­los con­trois de Is­rael». Di­ce que no le bas­ta una eti­que­ta pa­ra de­fi­nir­se. «Eco­lo­xis­ta, fe­mi­nis­ta, al­ter­mun­dis­ta, am­bien­ta­lis­ta, re­pu­bli­cano... »: Y la­men­ta que «a po­lí­ti­ca no Es­ta­do fun­cio­ne co­ma o fút­bol, por­que aín­da que se­xas do Cel­ta tes que eli­xir o Ba­rça ou Ma­drid».

AN­TO­NIO COR­TÉS

Da­vid Bru­zos tie­ne un te­les­co­pio en su ca­sa de Ve­lle, en Ou­ren­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.