ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ca­sa pro­pia, nun sen­ti­do es­pe­cial­men­te afec­ti­vo. 2 In­cen­dios, fo­guei­ras. 3 Ava­lia­das, va­lo­ra­das, ou ta­mén li­mi­ta­das en can­to á dis­po­ñi­bi­li­da­de de gas­to ou con­su­mo. 4 De on­de ma­ma o be­ce­rro. Va­si­llas gran­des de ba­rro. 5 Em­pe­ra­dor. Si­mios. 6 Do­ce me­ses. Fa­lan­do dun­ha ave, pon­se a cho­car os ovos. 7 Fi­lo­so­fía mo­ral. Re­ga­lar. 8 Apén­di­ce na­sal. Co­cí­ña­na de cer­to xei­to. 9 Pe­queno roe­dor. Ma­nei­ra, xei­to. 10 Se­ñar­da­de, mo­rri­ña, sen­ti­men­to agu­do e per­sis­ten­te de nos­tal­xia. 11 Acer­ta, adi­vi­ña. Ori­fi­cio si­tua­do na par­te fi­nal do rec­to. VERTICAIS 1 Ci­da­de de Nor­man­día. 2 Fa­cer es­for­zos por con­se­guir al­go. 3 Ins­tru­men­tos cor­tan­tes com­pos­tos de dúas fo­llas ar­ti­cu­la­das por un ei­xe. 4 Es­tru­tu­ra que sos­tén un­ha pa­rra. Mán­daa vir a tal mo­men­to e tal si­tio. 5 Ci­da­de exip­cia edi­fi­ca­da so­bre as ruí­nas da an­ti­ga Te­bas. Gol­pe que se dá coa man aber­ta no cu dun neno. 6 Pa­troa, se­ño­ra. Con­tan, afir­man. 7 Re­ci­pien­te de la­bo­ra­to­rio co co­lo cur­va­do. Es­tí­mano moi­to. 8 Cuar­to de es­tar gran­de. Be­bi­da re­fres­can­te ga­so­sa que nor­mal­men­te se mes­tu­ra con ou­tra al­cohó­li­ca. 9 Con­xun­to de ser­vi­zos de­di­ca­dos a ga­ran­tir a hi­xie­ne e saú­de pú­bli­ca. 10 Ima­xí­nano dur­min­do. 11 Es­po­sa de Abraham.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.