Noi­te de música con Rum­ba Tres, Ro­sa Ce­drón e Wöy­za

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Rum­ba Tres, que foi un dos má­xi­mos ex­po­ñen­tes da rum­ba ca­ta­lá dos anos 70, ac­túa no pro­gra­ma nun mo­men­to en que un do­cu­men­tal ven de re­cu­pe­rar o seu tra­ba­llo e as súas fi­gu­ras. O mu­si­cal pre­sen­ta­do por Xo­sé Ma­nuel Pi­ñei­ro con­ta­rá coas ac­tua­cións de Ro­sa Ce­drón e Wöy­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.