Va­nes­sa Rial: «As car­tas es­tán bo­ta­das»

La Voz de Galicia (Lugo) - - Deportes - P. G.

«De­be­mos xes­tio­nar a pre­sión. Dou­tro xei­to se­ría per­xu­di­cial. Os Xo­gos son al­go tan im­por­tan­te que non me po­do le­var un so­ño á ca­li­da­de de rec­ta final da mi­ña ca­rrei­ra», ana­li­za Va­nes­sa Rial. Es­pa­ña es­tá en el gru­po B, con Mé­xi­co, Ve­ne­zue­la y Tú­nez. «As car­tas es­tán bo­ta­das», aña­de tras una tem­po­ra­da con­di­cio­na­da por las le­sio­nes. «Pa­ra na­da se­rá un fra­ca­so se non o con­se­gui­mos, e tam­pou­co un re­tro­ce­so pa­ra o rug­bi VII fe­me­nino es­pa­ñol, por to­do o que se xe­ne­rou, aín­da que os re­cur­sos di­mi­núan en for­ma de bol­sas», con­clu­ye.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.