El go­bierno lu­cen­se elude fi­jar pla­zos pa­ra mu­ni­ci­pa­li­zar la ORA y la grúa

Di­ce que los ne­ce­sa­rios in­for­mes téc­ni­cos so­bre­car­gan de tra­ba­jo a los téc­ni­cos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo - EN­RI­QUE G. SOUTO

«O go­berno lo­cal se­gue a tra­ba­llar pa­ra que, no pra­zo máis cur­to po­si­ble, Lu­go dis­po­ña dun sis­te­ma áxil e mo­derno que per­mi­ta a ne­ce­sa­ria ro­ta­ción e mo­bi­li­da­de do tráfico». Es­tá es la res­pues­ta del equi­po de la al­cal­de­sa La­ra Mén­dez a las pre­gun­tas de La Voz pa­ra co­no­cer en qué mo­men­to se en­cuen­tra la mu­ni­ci­pa­li­za­ción del con­trol de es­ta­cio­na­mien­tos y la pues­ta en mar­cha de es­te sis­te­ma.

El equi­po de Mén­dez di­ce tam­bién: «Da­do que o proceso de mu­ni­ci­pa­li­za­ción é lon­go e com­ple­xo, o go­berno pro­pu­xo no seu día, en va­rias oca­sións, que se res­ta­ble­ce­se men­tres tan­to o ser- vi­zo co mo­de­lo de xes­tión in­di­rec­ta pa­ra ga­ran­tir a ne­ce­sa­ria ro­ta­ción e mo­bi­li­da­de do tráfico dun­ha ma­nei­ra efi­caz e adap­ta­da á reali­da­de da ci­da­de, dan­do ao mes­mo tem­po co­ber­tu­ra le­gal aos tra­ba­lla­do­res, men­tres non se lle de­ran ou­tras al­ter­na­ti­vas. A opo­si­ción de­ci­diu re­xei­tar esta al­ter­na­ti­va, po­lo que se a día de ho­xe non hai ORA é res­pon­sa­bi­li­da­de de­sa de­ci­sión, pois ad­ver­tiu­se en reite­ra­das oca­sións de que o proceso de mu­ni­ci­pa­li­za­ción e lon­go e com­ple­xo».

Tra­yec­to­ria

Aña­de: «Tras a reunión da co­mi­sión de mu­ni­ci­pa­li­za­ción de xa­nei­ro, os téc­ni­cos de dis­tin­tas áreas (eco­nó­mi­ca, ur­ba­nís­ti­ca, en­xe­ñe­ría…) es­tán a ela­bo­rar o pre­cep­ti­vos in­for­mes e es­tu­dos so­bre a via­bi­li­da­de das pro­pos­tas que fo­ron ex­pos­tas na de­van­di­ta xun­tan­za, tra­ba­llos que so­bre­car­gan aín­da máis a súa la­bor, pois te­ñen que com­pa­ti­bi­li­za­los coas fun­cións or­di­na­rias e ta­mén coa re­dac­ción de di­ver­sos pre­gos im­por­tan­tes». De­ja cla­ro que has­ta que «es­tes in­for­mes non es­tean fi­na­li­za­dos, se­ría inope­ra­ti­vo con­vo­car una no­va xun­tan­za da co­mi­sión».

El tra­ba­jo efec­tua­do has­ta el mo­men­to abar­ca tres fren­tes: «Abrí­ron­se tres li­ñas de tra­ba­llo: o es­tu­do das zo­nas da ci­da­de nas que é ne­ce­sa­rio re­gu­lar o es­ta­cio­na­men­to (en­torno de edi­fi­cios ad­mi­nis­tra­ti­vos, zo­nas co­mer­ciais e pun­tos con­fli­ti­vos de tráfico), a bus­ca de apar­ca­men­tos di­sua­so­rios (en­torno da es­ta­ción de tren, Ga­ra­bo­los e o Car­me, en­tre ou­tras…) e a de­fi­ni­ción dos tem­pos de ro­ta­ción».

Re­ti­ra­da de vehícu­los

En cuan­to a la mu­ni­ci­pa­li­za­ción de la grúa, el go­bierno lu­cen­se se­ña­la: «Men­tres se le­va a ca­bo o proceso de mu­ni­ci­pa­li­za­ción do ser­vi­zo, cu­xa co­mi­sión foi cons­ti­tuí­da en pleno en mar­zo, o Con­ce­llo ten a obri­ga de se­guir pres­tan­do o ser­vi­zo, con­si­de­ra­do esen­cial, po­lo que es­tá a ela­bo­rar uns pre­gos pa­ra sa­ca­lo a con­tra­ta­ción no me­nor tem­po po­si­ble». En cuan­to a las pró­xi­mas reunio­nes, la res­pues­ta es muy va­ga: «Am­bas co­mi­sións con­vo­ca­ran­se nas vin­dei­ras se­ma­nas».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.